Zoeken

Home / Praktische zaken / Schoolkosten

Schoolkosten

Jaarlijks ontvangt de school gelden vanuit de overheid om het onderwijs te verzorgen. Niet alles wordt hiermee gedekt. Daarom vragen wij ouders om een bijdrage.

Vrijwillige ouderbijdrage

In de vernieuwde wet vrijwillige ouderbijdrage (aug. 2021) staat dat alle leerlingen mee moeten kunnen doen aan alle extra activiteiten en programma’s die de school organiseert buiten het verplichte lesprogramma om. Deze vernieuwde wet moet voorkomen dat leerlingen worden uitgesloten van extra activiteiten die door de school worden georganiseerd. Scholen mogen een vrijwillige ouderbijdrage vragen, maar ouders mogen zelf beslissen of zij die betalen. Als ouders te weinig betaald hebben voor een activiteit dan mag de school wel besluiten een activiteit niet door te laten gaan maar de school mag niet meer een alternatief aanbieden aan de leerlingen die niet betaald hebben.

De kosten voor voortgezet onderwijs worden bijna geheel door de overheid gedragen. De hoofdregel is dat de school de leermiddelen betaalt. De overheid maakt het wel mogelijk dat de school kosten van een aantal zaken doorberekent. Dat gaat dan om lesmaterialen of ondersteunende zaken waarvoor de school geen bijdrage van de overheid ontvangt. Alle door de school gevraagde bijdragen zijn vrijwillig.

De vrijwillige ouderbijdrage maakt het mogelijk dat leerlingen een waardevol aanbod van extra activiteiten krijgen. De toelating van een leerling voor een activiteit is niet afhankelijk van het feit of er wel of geen ouderbijdrage is betaald. We doen als Lingecollege echter wel een beroep op de loyaliteit van ouders aan het Lingecollege om de vrijwillige bijdrage te betalen.

Overzicht schoolkosten en vrijwillige ouderbijdrage

Gedragscode Schoolkosten Voortgezet Onderwijs

Het Lingecollege heeft de Gedragscode Schoolkosten Voortgezet Onderwijs onderschreven. Dit betekent dat de hoogte van de ouderbijdrage in samenspraak met de medezeggenschapsraad tot stand komt en er over de ouderbijdrage een aparte verantwoording plaatsvindt.

Tegemoetkoming studiekosten

Afhankelijk van het inkomen kunnen ouders/verzorgers van leerlingen in aanmerking komen voor een kindgebonden budget. Op belastingdienst.nl vindt u de voorwaarden en hoe u dit aanvraagt.

Verzekeringen

De school heeft een aanvullende verzekering afgesloten die de lichamelijke schade dekt die ontstaat wanneer de leerling op school en van en naar school een ongeval overkomt. Naast deze verzekering is ook de schade gedekt wanneer de leerling als gevolg van het ongeval blijvend invalide wordt dan wel komt te overlijden. Ook is de leerling verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid als er schade wordt aangericht aan derden wanneer de leerling onder toezicht staat van de school. Bovenstaande geldt ook bij stages, excursies en werkweken. De school is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing of beschadiging van persoonlijke bezittingen van de leerlingen.