Skip to content
Lingecollege

Overzicht schoolkosten

Jaarlijks ontvangt het Lingecollege gelden van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In het algemeen betaalt de school hiermee de leermiddelen. Voor een aantal zaken die we ook belangrijk vinden, maar waarvoor we geen vergoeding van het ministerie krijgen, vragen we een vrijwillige ouderbijdrage.

Vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2024-2025

De vrijwillige ouderbijdrage maakt het mogelijk dat leerlingen een waardevol aanbod van extra activiteiten krijgen. We vinden het belangrijk dat leerlingen deelnemen aan deze activiteiten omdat deze ook bijdragen aan hun persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast hecht het Lingecollege veel waarde aan kansengelijkheid van alle leerlingen.

Om alle extra activiteiten te kunnen organiseren doen we een beroep op de loyaliteit van ouders of verzorgers om de vrijwillige bijdrage te betalen. Het niet (geheel) betalen van de bijdrage leidt niet tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten.

Ook staat het de locaties vrij om voor een aantal te organiseren activiteiten een bijdrage te vragen waarvoor vooraf om een (vrijwillige) bijdrage wordt gevraagd. In alle gevallen bestaat het risico dat extra (onderwijs)activiteiten voor de leerlingen anders vorm gegeven moeten worden of zelfs niet georganiseerd kunnen worden, omdat de financiering ervan niet rondkomt.

Schoolkosten

Deelname aan het voortgezet onderwijs in Nederland is in principe gratis. Toch hebben leerlingen en ouders of verzorgers met schoolkosten te maken. In het onderwijs is er sprake van vier typen schoolkosten:

 1. De kosten voor lesmaterialen die een leerling in een specifiek jaar nodig heeft, komen voor rekening van de school. Een aantal voorbeelden hiervan zijn: leerboeken, werkboeken, projectboeken en tabellenboeken, BINAS, examentrainingen en examenbundels, eigen leermateriaal van de school en bijbehorende cd’s en dvd’s en gelicenseerd digitaal lesmateriaal.
 2. De kosten voor voorgeschreven persoonsgebonden materiaal dat veelal langer dan een schooljaar meegaat, komen voor rekening van de ouders of verzorgers. Een aantal voorbeelden hiervan is: atlas, woordenboek, agenda, rekenmachine, schrift, multomap, pennen en dergelijke, gereedschap, sportkleding en praktijkkleding.
 3. Devices zoals laptops en tablets zijn in het onderwijs niet meer weg te denken, maar vallen niet onder de gewone leermiddelen die voor rekening van de school komen.
  Toch is het van belang dat leerlingen beschikken over een goede, betrouwbare laptop of tablet. School vraagt dan ook ouders of verzorgers om een laptop of tablet aan te schaffen, maar ouders of verzorgers zijn hiertoe niet verplicht. Als ouders of verzorgers niet (kunnen) betalen en de leerling niet kan beschikken over een eigen device, dan is de school bereid om deze beschikbaar te stellen of voor een volwaardig alternatief te zorgen. Opnieuw doet het Lingecollege echter wel een beroep op de loyaliteit van ouders of verzorgers om deze kosten zelf te dragen.
 4. Verder mag een school aan ouders of verzorgers een vrijwillige bijdrage vragen voor activiteiten buiten het verplichte onderwijsprogramma waarvoor de school geen bekostiging ontvangt of geld heeft begroot. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om:
  • excursies, schoolreizen, vieringen;
  • langdurige extra programma’s zoals Cambridge Engels (mavo en lyceum), technasium (lyceum), sportklas (beroepscollege en mavo);
  • vakcolleges, profielklassen, begaafdenprogramma’s, bijlessen die worden aangeboden door de school.

Alle leerlingen mogen aan al deze activiteiten deelnemen, ook als de ouders of verzorgers hiervoor niet betalen, ongeacht of ze niet kunnen of willen betalen. Ook zal de school geen vervangend programma aan de leerling aanbieden.

Tegemoetkoming studiekosten

Afhankelijk van het inkomen kunnen ouders of verzorgers van leerlingen in aanmerking komen voor een kindgebonden budget.
Op belastingdienst.nl vindt u de voorwaarden en hoe u dit aanvraagt.

Verzekeringen

De school heeft een aanvullende verzekering afgesloten die de lichamelijke schade dekt die ontstaat wanneer de leerling op school en van en naar school een ongeval overkomt. Naast deze verzekering is ook de schade gedekt wanneer de leerling als gevolg van het ongeval blijvend invalide wordt dan wel komt te overlijden. Ook is de leerling verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid als er schade wordt aangericht aan derden wanneer de leerling onder toezicht staat van de school. Bovenstaande geldt ook bij stages, excursies en werkweken. De school is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing of beschadiging van persoonlijke bezittingen van de leerlingen.