Skip to content
Lingecollege

Ouders en leerlingen doen mee! We willen graag dat ouders/verzorgers betrokken zijn en blijven bij ons onderwijs. U bent van harte uitgenodigd zitting te nemen in een van onze inspraakorganen of klankbordgroepen zoals ouderraad of ouderplatform!

Medezeggenschapsraad

In de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) zijn de regels met betrekking tot medezeggenschap vastgelegd. Daarin staat onder meer dat medewerkers, ouders en leerlingen in een medezeggenschapsraad vertegenwoordigd moeten zijn. Op het Lingecollege bestaat de raad uit 20 leden (10 medewerkers, 5 ouders en 5 leerlingen) die namens de diverse afdelingen worden gekozen. De raad komt ongeveer één keer per maand voor een vergadering bij elkaar om zaken op onderwijskundig, organisatorisch en financieel vlak te bespreken.

Gesprekspartner daarbij is de bestuurder van het Lingecollege. De vergaderingen zijn in principe openbaar en kunnen als toehoorder worden bijgewoond. Instemmings- en adviesrechten voor de diverse geledingen zijn wettelijk vastgelegd en opgenomen in het medezeggenschapsreglement. Zo dient de personeelsgeleding in te stemmen met bijvoorbeeld arbeidsomstandigheden, de oudergeleding met schoolkosten en de schoolgids, de leerlingengeleding met een leerlingenstatuut. Ieder schooljaar wordt gekeken welke MR-leden aftredend zijn waarna een oproep voor kandidaten aan een ieder (medewerkers, ouders, leerlingen) bekendgemaakt wordt. Wie geïnteresseerd is in het medezeggenschapswerk kan zich dan opgeven.

Gemma van Huigenbos-Haijtink, Voorzitter MR
Hilke Hol, Vicevoorzitter MR
De medezeggenschapsraad is bereikbaar via mr@lingecollege.nl

Documenten van de Medezeggenschapsraad

Ouderraad en ouderplatform

Op het lyceum en de mavo / beroepscollege zijn een ouderraad en een ouderplatform actief. Het Praktijkonderwijs beschikt over alleen een ouderplatform. De ouderraden zijn actief betrokken bij diverse evenementen bijvoorbeeld tijdens sportdagen en waterkampen. De ouderplatforms denken mee met de directies over bijvoorbeeld het verbeteren van het onderwijs en de communicatie tussen ouders en school.

Leerlingenraad

Binnen het Lingecollege zijn de leerlingen vertegenwoordigd door de leerlingenraad. Deze raad bestaat uit leerlingen die in een wekelijkse vergadering meedenken over onder andere het beleid binnen het Lingecollege, zoals de vormgeving van het leerlingenstatuut. De leerlingenraad organiseert samen verschillende activiteiten en acties voor en door leerlingen. Een selectie uit de leerlingenraad vergadert ook samen met de Medezeggenschapsraad en denkt in deze vergaderingen mee over besluiten die binnen de school genomen worden.

Heb je interesse om je aan te sluiten bij de leerlingenraad of heb je vragen? Dan kun je altijd contact opnemen door een e-mail te sturen naar: leerlingenraad@lingecollege.nl