Skip to content
Lingecollege

Soms heb je meer begeleiding of ondersteuning nodig. Uiteraard zorgen we daar dan voor op het praktijkonderwijs. Zowel onze eigen medewerkers als instanties buiten de school kunnen extra ondersteuning bieden.

Intern Ondersteunings team (IOT)

Er worden leerlingbesprekingen gevoerd. Mochten er zorgen zijn die tijdens deze besprekingen niet kunnen worden opgepakt, dan kan de leerling aangemeld worden bij het intern ondersteunings team. Het Intern Intern Ondersteunings team (IOT) van onze school bestaat uit:

  • intern begeleider
  • ondersteuningscoördinator
  • orthopedagoog
  • counselor

Het IOT overlegt wekelijks hoe de begeleiding en zorg het best kunnen worden gegeven. Wanneer het nodig is, zetten we specialistische hulp in.

Ondersteuningscoördinator

De ondersteuningscoördinator coördineert de behandeling van specifieke zorgvragen, zoals bijvoorbeeld hulp bij dyslexie.

Orthopedagoog

De orthopedagoog wordt ingeschakeld als er psychologisch onderzoek nodig is. Ook heeft de orthopedagoog een adviserende rol bij het intern ondersteuningsoverleg.

Schoolmaatschappelijk werk

Als het niet goed dreigt te gaan met de ontwikkeling van een leerling, kan het schoolmaatschappelijk werk worden ingeschakeld. De schoolmaatschappelijk werker gaat in gesprek met de leerling. En als het nodig is ook met organisaties buiten school. Ouders moeten toestemming geven voor deze gesprekken.
Moeilijkheden kunnen liggen op sociaal-emotioneel gebied zoals:

  • veel ruzies met andere leerlingen en/of docenten
  • niet lekker in zijn/haar vel zitten
  • slecht slapen/eten/concentreren
  • problemen thuis, zoals ruzies met of tussen ouders, echtscheiding, ziekte
  • depressieve gevoelens
  • verlegen, onzeker, faalangstig zijn

Vertrouwenspersonen

De vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt voor leerlingen die een vertrouwelijk gesprek willen in het geval van persoonlijke en/of sociale problemen die de schoolgang in de weg staan. De vertrouwenspersoon is er ook voor klachten over (seksuele) intimidatie. Leerlingen kunnen rechtstreeks contact opnemen met een vertrouwenspersoon of via de mentor, de intern begeleider of de ondersteuningscoördinator.

Zorg Advies Team (ZAT)

Het Zorg advies team (ZAT) bestaat uit ondersteuners binnen de school en externe instanties zoals de leerplichtambtenaar, GGD en schoolmaatschappelijk werk. Het team adviseert over de ondersteuning voor leerlingen. Het gaat vrijwel altijd om complexe en/of meervoudige problematiek. Ouders moeten er toestemming voor geven dat hun kind in het ZAT wordt besproken.

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD)

De jeugdarts en jeugdverpleegkundige van GGD Gelderland-Zuid helpen mee om jongeren gezond te houden. Zij doen onderzoek, geven advies en wijzen de weg naar goede hulp, als dit nodig is. Dit is een wettelijke taak. De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) beantwoordt ook vragen van jongeren, leerkrachten en ouders op het gebied van ontwikkeling, gezondheid en opvoeding. Op de website van de GGD Gelderland-Zuid leest u wat de GGD doet op de middelbare school.

Leerplichtambtenaar Tiel

De leerplichtambtenaar is regelmatig op school aanwezig. Het doel van deze aanwezigheid op school is het tegengaan van verzuim.

Externe vertrouwenspersoon

GGD Gelderland-Zuid vult voor ons de rol van externe vertrouwenspersoon in. Via de GGD Gelderland-Zuid kan contact opgenomen worden met één van de vier externe vertrouwenspersonen verbonden aan de GGD. Wilt u als leerling of ouder een beroep doen op de externe vertrouwenspersoon van GGD Gelderland- Zuid?

Neem dan contact op met de afdeling
Jeugdgezondheidszorg: 088 – 144 71 11 (op werkdagen van 08.00 – 12.00 uur en van 12.30 – 16.30 uur).
Meer informatie hierover is beschikbaar op de website van de GGD Gelderland Zuid.