Home > Schoolgids > Schoolgids Praktijkonderwijs > Leerlingbegeleiding

Leerlingbegeleiding

Onze school telde vorig schooljaar 150 leerlingen. Dit betekent dat we voor de normen van voortgezet onderwijs een kleine en overzichtelijke school zijn. Op onze school krijgt elke leerling voldoende aandacht.

Leerlingen kunnen alleen goed leren als zij zich veilig voelen. Op school respecteren we dat we van elkaar verschillen en we verwachten van iedereen dat het gezellig en plezierig is te leren en te werken op onze school. Om duidelijk te zijn in wat volgens ons wel kan en wat niet staan onze regels en afspraken verderop in deze schoolgids.

De “leerling is de maat” bij ons op school. Dit betekent dat wij rekening houden met onderlinge verschillen die er tussen leerlingen zijn. Voor elke leerling wordt tijdens de coachgesprekken samen met de coach een Individueel OntwikkelingsPlan (IOP) gemaakt. Hierin staan de aandachtspunten/leerdoelen voor de komende periode.

Het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)

Voor elke nieuwe leerling op het praktijkonderwijs maakt de school een ontwikkelingsperspectief (OPP). Een ontwikkelingsperspectief is een beschrijving van doelen en ontwikkelingsmogelijkheden die een leerling volgens de inschatting van de school over een bepaalde langere periode zal kunnen halen en die planmatig met de nodige aanpassingen van het onderwijsaanbod en de eventuele extra onderwijszorg worden nagestreefd.

Het ontwikkelingsperspectief wordt bij de start gemaakt en met de leerling en de ouders/verzorgers besproken door de betreffende coach. Jaarlijks zal de coach het OPP evalueren met ouders en leerling.

De coach bewaakt de voortgang, signaleert als er iets niet goed gaat en zorgt ervoor dat voorkomende problemen worden besproken. Dit gebeurt eventueel met externe instanties zoals wijkteams of de instanties die deelnemen in het ZAT-overleg.

Voor leerlingen in leerjaar 1 vindt voor de kerstvakantie een huisbezoek plaats. In leerjaar 1 wordt bij het huisbezoek ook het IOP en OPP besproken. Omstreeks mei/juni is het tweede IOP-gesprek.

In leerjaar 2 is er voor leerlingen aan het begin van het schooljaar een IOP/OPP gesprek en in mei/juni vindt het tweede IOP-gesprek plaats waarin het stage-assessment wordt besproken. Leerlingen in leerjaar 2 en 3 hebben minimaal één keer per jaar een IOP/OPP gesprek. Tijdens deze besprekingen komen de leerlingen samen met hun ouders/verzorgers naar school.

De gegevens voor deze IOP besprekingen worden aangeleverd door iedereen die betrokken is bij het werken met de leerling, aangevuld met informatie uit de coachgesprekken.

Er worden coachclubbesprekingen gevoerd. Mochten er zorgen zijn die tijdens deze besprekingen niet kunnen worden opgepakt dan kan de leerling aangemeld worden bij het zorgteam.

Zorgteam

Het zorgteam van onze school (ZIT) bestaat uit:

 • de afdelingsleider;
 • de zorgcoördinator;
 • een orthopedagoog;
 • schoolmaatschappelijk werker.

Afdelingsleider

Nicole Roseboom
rbm@lingecollege.nl

Zorgcoördinator en orthopedagoog

De zorgcoördinator coördineert de behandeling van specifieke zorgvragen. De orthopedagoog wordt ingeschakeld bij het doen van psychologisch onderzoek en heeft een adviserende rol bij het zorgoverleg. In onze school zijn dit:

 • Twan Vos
  zorgcoördinator
  vos@lingecollege.nl
 • Judith Greuters
  orthopedagoog
  grs@lingecollege.nl

Schoolmaatschappelijk werk

Mocht er in de ontwikkeling van een leerling iets niet goed dreigen te gaan, dan kan het schoolmaatschappelijk werk worden ingeschakeld. De schoolmaatschappelijk werker gaat in gesprek met de leerling. De ouders moeten toestemming geven voor deze gesprekken. Wanneer dit nodig blijkt, gaat de schoolmaatschappelijk werker ook in gesprek met ouders of instanties. Problemen kunnen liggen op sociaal-emotioneel gebied zoals:

 • veel ruzies met andere leerlingen en/of docenten;
 • niet lekker in zijn/haar vel zitten;
 • slecht slapen/eten/concentreren;
 • problemen thuis, ruzies met of tussen ouders, echtscheiding, ziekte, enz.;
 • depressieve gevoelens;
 • verlegen, onzeker, faalangstig zijn.

De schoolmaatschappelijk werker kent de landelijke en lokale sociale netwerkkaart. Zij is op dinsdagochtend aanwezig. Dit zorgteam overlegt wekelijks hoe de begeleiding en zorg het beste kunnen worden gegeven. Wanneer het nodig is, wordt specialistische hulp ingezet.

Vertrouwenspersoon

Mevrouw Sanstra en de heer Vos zijn op onze school de vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt voor leerlingen die een vertrouwelijk gesprek willen in het geval van persoonlijke en/of sociale problemen die de schoolgang in de weg staan. De vertrouwenspersoon is er ook voor klachten over (seksuele) intimidatie.

ZorgAdviesTeam (ZAT)

In het ZorgAdviesTeam (ZAT) worden leerlingen besproken over wie zorgen bestaan op gedragsmatig, sociaal-emotioneel of medisch vlak waarvoor het advies van externe organisaties (dus van buiten de school) van belang is. In het ZAT zitten de leden van het zorgteam aangevuld met de jeugdarts en de leerplichtambtenaar. Voordat een leerling in het ZAT wordt besproken worden ouders geïnformeerd.

Op deze manier worden de schoolinterne leerlingbegeleiding en externe hulpverlening beter op elkaar afgestemd.

Samenwerking met diverse instellingen

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD)

Vanuit de GGD Gelderland-Zuid in Tiel is een jeugdarts (mevr. van Est) nauw betrokken bij de school. Zij heeft een duidelijke inbreng bij de begeleidingsonderzoeken van de leerlingen (bijvoorbeeld in het geval van veel ziekteverzuim) en de eventuele verwijzing naar andere afdelingen van de school of andere vormen van onderwijs.

Leerplichtambtenaar Tiel

De leerplichtambtenaar is regelmatig op school aanwezig. Het doel van haar aanwezigheid op school is het tegengaan van verzuim en verval. Verderop in de schoolgids staat een toelichting op ons verzuimbeleid. Dit is tevens te vinden op onze website.

Diëtist

Indien gewenst is er voor leerlingen een diëtist aanwezig. Een diëtist kan het volgende voor een leerling betekenen:

 • Beantwoorden van algemene vragen over voeding.
 • Hulp bieden aan leerlingen die door de schoolverpleegkundige of schoolarts naar de diëtist zijn verwezen.
 • Leerlingen helpen met klachten die mogelijk met voeding te beïnvloeden zijn.
 • Het geven van een persoonlijk voedingsadvies.
 • Het samen zoeken naar oplossingen voor momenten waarop het moeilijk is de adviezen in praktijk te brengen.

Is de leerling jonger dan 18 jaar, dan zijn aan de gesprekken geen kosten verbonden. Voor meer informatie, kunt u bellen met (0344) 63 17 31 (diëtistenpraktijk Becks&Havers).

Externe vertrouwenspersoon

GGD Gelderland-Zuid vult voor ons de rol van externe vertrouwenspersoon in. Via het secretariaat kan contact opgenomen worden met één van de vier externe vertrouwenspersonen verbonden aan de GGD.