Overige informatie

Informatievoorziening gescheiden ouders/verzorgers

Wanneer ouders/verzorgers gescheiden leven of gaan scheiden, kan het voor de school moeilijk zijn te bepalen welke positie bij het verstrekken van informatie moet worden ingenomen. De wet biedt hierin een duidelijke richtlijn. Het is in het belang van het kind dat gescheiden ouders gezamenlijk bij gesprekken aanwezig zijn. Meer informatie kunt u vinden op onze website, www.lingecollege.nl.

Leermiddelen

Via het boekenfonds worden de leermiddelen in bruikleen verstrekt aan de leerlingen via studieboekhandel Van Dijk.

Het Lingecollege kent een ‘reglement leermiddelen’ waarin staat beschreven welke leermiddelen aan de leerlingen gratis in bruikleen verstrekt worden voor alle vakken die hij/zij volgt. Meer informatie kunt u vinden op onze website, www.lingecollege.nl.

Bruikleenovereenkomst Leermiddelen

De Bruikleenovereenkomst Leermiddelen vindt u op onze website.

Lesuitval

Het Lingecollege probeert lesuitval zoveel mogelijk te voorkomen. Langdurig zieke docenten worden indien mogelijk vervangen. Indien op vergaderdagen de lessen slechts voor een deel van de dag behoeven te vervallen, gelden aangepaste lestijden. Bij lesuitval worden de leerlingen op verantwoorde wijze opgevangen.

Leerplicht en verlof

In de Leerplichtwet staat dat kinderen de school moeten bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is een uitzondering op deze regel mogelijk. Als er een bijzondere reden is waarom een ouder/verzorger vindt dat zijn/haar kind niet naar school kan, moet men zich aan de regels voor een dergelijke uitzondering houden. De regels betreffende de Leerplicht en verlof vindt u op onze website. We gaan ervan uit dat ouders/verzorgers kennis hebben genomen van de regels.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit vertegenwoordigers van de medewerkers, de leerlingen en de ouders/verzorgers. Veel zaken in de school kunnen alleen geregeld worden wanneer ze de instemming hebben van de MR. De MR kan het bevoegd gezag gevraagd en ongevraagd advies geven. Het praktijkonderwijs heeft een gezamenlijke deelraad (DMR) met het beroepscollege en de mavo, welke bestaat uit medewerkers, ouders/ verzorgers en eventueel enkele leerlingen. De leden van de deelraad worden gekozen door resp. de medewerkers, de ouders/verzorgers en – indien van toepassing – de leerlingen. De deelraad wordt door de locatiedirectie geraadpleegd omtrent zaken die de locatie betreffen. Over deze zaken heeft de deelraad instemmingsrecht of adviesbevoegdheid.

Stagiairs

Het Lingecollege werkt nauw samen met de Radbouduniversiteit en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) waardoor stagiaires van deze opleidingsinstituten in onze school aanwezig zijn. Als stagiaires verzorgen zij lessen en nemen zij deel aan diverse schoolactiviteiten.

Passend onderwijs

Met de invoering van passend onderwijs is het samenwerkingsverband verplicht om te zorgen dat elk kind een passende onderwijsplek krijgt. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.Voor verdere informatie verwijzen wij naar www.swvrivierenland.nl.

Pont uit de vaart

Als de pont uit de vaart is, regelt de school een bus. De bus rijdt ’s morgens vroeg en aan het einde van de middag en stopt in drie dorpen, te weten Beneden-Leeuwen, Dreumel en Wamel. De kosten van de bus komen ten laste van de school. De bustijden zijn globaal als volgt:

’s Morgens
07.15 uur Heerewaarden (kruising Burg. Woltersstraat/ Variksestraat)
07.25 uur RK Kerk Dreumel
07.40 uur RK Kerk Wamel
07.50 uur Lidl (Zandstraat) Beneden-Leeuwen

’s Middags
16.15 uur vanaf Tielerwaardlaan en Teisterbantlaan
16.20 uur vanaf Heiligestraat

Wijzigingen voorbehouden.

Vensters voor Verantwoording

Vensters voor Verantwoording is een project van de VO-raad, waarbij alle cijfermatige informatie over scholen voor voortgezet onderwijs wordt verzameld in één systeem. Deze informatie, afkomstig van bijvoorbeeld DUO (voorheen Cfi), Onderwijsinspectie en van de scholen zelf, wordt bewerkt en gevisualiseerd. Scholen kunnen vervolgens de gegevens over hun eigen school via een link publiceren op hun website. Resultaten worden vergeleken met landelijke gemiddelden. Scholen kunnen ook een toelichting geven op gepubliceerde cijfers en feiten. Het resultaat is een genuanceerd, compleet en actueel beeld van het onderwijs. Op basis van Vensters kunnen scholen het gesprek aangaan met hun belanghebbenden. Zie de sites: www.schoolkompas.nl en www.schoolvo.nl.

Namen en contactgegevens team praktijkonderwijs

Management:

Locatiedirecteur
H.J.M. ter Reegen MME (RGN)
Locatiedirecteur

Afdelingsleider
N.H. Roseboom (RBM)

Docenten
R.C.J.M. van Beersum (RBE)
J. van den Berg (JVB)
S.F.M. van den Bogaard (SVB)
J.J. Burgers (JBR)
D.H.A. Gijben (GYB)
K. Kruize (KRN)
P.J. van Midden (MDN)
M.S.G. Sanstra-de Winter (MSW) stagecoördinator
M.J.A. Sas (SAS)
L.W.M. Krowinkel (LKW)
F. Veldman (FVM)
A.J.F. Vos (VOS) zorgcoördinator
J.H. Vlieg (VLI)
A. Heuff-Zondervan (ZON)

Onderwijsondersteunend personeel (OOP):

Orthopedagoge
Mw. J.A. Greuters (GRS)

Psychologisch assistente
Mw. C. Roovers (CMR)

Logopedie
Mw. J. Knobbout-Backhuis (JKN)

Conciërge
A.R.M. van den Bighelaar (BGH)
C.J.N. Jaspars (CJA)

Pedagogisch assistente
Mw. G. van der Linden (LND)

Administratieve ondersteuning
M. van Mourik (MMO)

ICT/Systeembeheer
M. Janssen (MJN)

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Gelderland-Zuid (GGD)

Orthopedagoge
Mw. M. van Est
Postbus 6062
4000 HB Tiel
(0344) 69 87 00

Inspectie onderwijs Rijksinspectiekantoor Zuid Sector voortgezet onderwijs

Mw. drs. M.A.M. Theunissen
Postbus 88
5000 AB Tilburg
088-669 600 00

Schoolmaatschappelijk werk

Mw. J. Bijl
Siependaallaan 1
4003 LE Tiel
0900-84 33 / 06-46 27 25 67

Leerplichtambtenaar Tiel

Mw. S. Deniz
Postbus 6325
4000 HH Tiel
(0344) 63 71

Lingecollege Praktijkonderwijs

Rozenstraat 44
4001 DW Tiel
(0344) 63 59 93
praktijkonderwijs@lingecollege.nl