Home > Schoolgids > Schoolgids Praktijkonderwijs > Omgangsregels en afspraken

Omgangsregels en afspraken

Er is één hoofdregel. We behandelen elkaar met respect. Dat geldt voor iedereen op school. We hebben aandacht en waardering voor elkaar. Zorgvuldigheid en respect verwachten we ook als het gaat om spullen van anderen en van de school. Je helpt mee om de school en de omgeving schoon en netjes te houden. Om de belangrijkste schoolregels goed te onthouden, hebben we een handig hulpmiddel dat we samengevat ‘STOER’ noemen. STOER is gebaseerd op het stimuleren van positief gedrag.

STOER

Samen gebruiken we dezelfde taal.
Deze taal is respectvol, zonder scheldwoorden of beledigingen en we spreken in het Nederlands.

Telefoon uit (het zicht) en in de tas.
Alleen in opdracht van de docent wordt de telefoon ingezet in de les. Telefoon en social media gebruiken we om leuke en interessante dingen met elkaar te delen. We beledigen elkaar daarbij niet en respecteren elkaars privacy.

Opruimen is heel normaal en doen we allemaal.
Iedereen ruimt op. Zo zorgen we voor een nette en prettige omgeving in een buiten de school. Je doet mee aan corvee.

Eten en drinken doen we op aangewezen plaatsen.
Tijdens de pauzes kun je in de aula’s en op de pleinen eten en drinken. Ook dan ruimen we rommel op en helpen we elkaar om de school netjes te houden.

Respect voor alle personen en de omgeving.
We benaderen iedereen met respect. Spullen van jezelf, anderen en van de school behandelen we zorgvuldig. Samen zorgen we ervoor dat de school een fijne, veilige en nette plek is voor iedereen.

Leerlingenstatuut

Ook heeft de school een leerlingenstatuut waarin rechten en plichten van de leerlingen zijn benoemd. Het leerlingenstatuut staat op de website.

We vullen STOER aan met een aantal belangrijke regels:

 • Leerlingen dienen op tijd te komen bij hun afspraken. Dat kan zijn op school, maar ook op de stageadressen. Leerlingen dienen de lessen en de stages, die voor hen gelden, te volgen.
 • Wij staan voor een rookvrijbeleid. Leerlingen mogen op school, het schoolterrein en net buiten de schoolpoort niet roken. Ook tijdens buitenschoolse activiteiten mag niet worden gerookt.
 • Bij buitensporig verbaal geweld en/of fysiek geweld zal de school contact opnemen met de contactpersoon bij de politie. Dit geldt voor een ieder die betrokken is bij school, direct of indirect. In voorkomende gevallen neemt de school gepaste maatregelen. Fysiek geweld leidt tot schorsing van de leerling.
 • De schade door moedwillige beschadiging van schooleigendommen of persoonlijke bezittingen wordt bij de ouders/verzorgers in rekening gebracht. Om personen en goederen te kunnen beschermen, heeft de school maatregelen genomen die eventueel kunnen leiden tot het doorzoeken van kluisjes of tassen.
 • Op het plein loop je met de fiets of de bromfiets aan de hand.
 • Leerlingen blijven tijdens pauzes in het gebouw of op het plein.
 • Mobiele telefoons en geluidsdragers mag je alleen in de pauzes of na schooltijd aan- of om hebben. De rest van de tijd is de apparatuur in de tas of de kluis. Overtreding van deze regel leidt tot inbeslagname voor een bepaalde periode.
 • Het in bezit hebben van wapens en/of drugs wordt gemeld bij de contactpersoon van de politie en is aanleiding voor gepaste maatregelen.
 • Alleen met toestemming van de docent mag met de mobiele telefoon of met andere opnameapparatuur beeld- of geluidsopnamen worden gemaakt.
 • Bij te laat komen, melden bij de conciërge of administratie. Bij veelvuldig te laat komen of spijbelen wordt melding gemaakt bij de leerplichtambtenaar en moet de tijd ingehaald worden.
 • De leerling doet een jas en/of pet bij binnenkomst van de school in zijn kluis of hangt het aan de kapstok.
 • Het nuttigen en in het bezit hebben van energiedranken/boosters e.d. is niet toegestaan.

We proberen het aantal regels of afspraken zoveel mogelijk te beperken om de leerling de gelegenheid te geven de eigen verantwoordelijkheid te ontwikkelen. Vaak is dit een zoeken naar de balans. De school heeft het recht om de schoolregels aan te passen.

PBS (positive behaviour support)

Onze locatie is enkele jaren geleden gestart met PBS. Dit gaat uit van data gestuurde gedragsveranderingen bij leerlingen en medewerkers. Het is wetenschappelijk bewezen dat leerlingen eerder een positieve gedragsverandering laten zien als ze positief worden benaderd. We hebben op school een gedragsmatrix gemaakt waarin alle waarden en normen van onze school worden benoemd. De drie belangrijkste waardes zijn: veiligheid, respect en groei. Leerlingen worden hierin meegenomen in de loop van het schoolloopbaan.

Verzuim

Indien een leerling de school om welke reden dan ook niet kan bezoeken, vragen wij u om dit zo spoedig mogelijk te melden bij de administratie van de school. Dit in het belang van de leerling en de school. Indien leerlingen zonder bericht of geldige reden de school niet bezoeken, wordt dit aangemerkt als ongeoorloofd schoolverzuim. Als uw zoon/dochter moet verzuimen in verband met een bezoek aan tandarts, orthodontist of arts, wordt dit als ongeoorloofd verzuim genoteerd totdat de leerling de afsprakenkaart laat zien bij de conciërge of administratie. Van ongeoorloofd verzuim wordt de leerplichtambtenaar in kennis gesteld en er zal melding worden gedaan bij DUO. De LPA (leerplichtambtenaar) heeft een preventief spreekuur op onze locatie. Uw kind wordt hiervoor uitgenodigd als er sprake is van ongeoorloofd verzuim. U als ouder krijgt hiervoor ook een uitnodiging zodat u bij het gesprek aanwezig kunt zijn. Wanneer de leerling tijdens een stageperiode verzuimt, dan moet de leerling zélf het stagebedrijf bellen. De ouder/ verzorger belt naar school.

Verzuimbeleid

Bij 3 keer te laat komt de leerling een hele week ’s morgens om 7.45 uur op school.
Bij 6 keer te laat, 6 keer verzuim of 3 keer ziek dan volgt een gesprek met mevrouw Van der Linden en de coach.
Bij 9 keer te verzuim volgt melding via verzuimloket, DUO.
Bij 12 keer te laat volgt melding via verzuimloket, DUO.

Integriteitcode

Voor iedereen die optreedt namens of ten behoeve van het Lingecollege geldt onze integriteitcode. Meer informatie op de website.

Klachtenregeling

Het bevoegd gezag heeft voor het Lingecollege een klachtenregeling vastgesteld. U vindt de klachtenregeling op onze website. Op iedere locatie zijn hiervoor twee contactpersonen benoemd die u eventueel doorverwijzen naar een onafhankelijk vertrouwenspersoon. Natuurlijk willen wij klachten zoveel mogelijk voorkomen en handelen wij klachten zorgvuldig af.

Kleding

Tijdens schoolactiviteiten dragen leerlingen en medewerkers gepaste kleding. Jassen, handschoenen, petten en dergelijke zijn alleen buiten het schoolgebouw aan of op. Hoofddoeken worden zo gedragen, dat een goede communicatie mogelijk is. Dit betekent, dat ten minste wenkbrauwen, kin en zijkanten van het gezicht onbedekt zijn.

Sportkleding

Bij lichamelijke opvoeding is het verplicht dat leerlingen gymkleding dragen waarin je goed en veilig kunt sporten. Denk hierbij aan goede schoenen en, indien van toepassing, een sporthoofddoek. Sieraden zijn niet toegestaan.

Onderbouw leerlingen dragen een wit T-shirt met het logo van de school. Dit kan tegen een gereduceerd tarief (± € 9,-) vanaf 2 september 2019 besteld worden bij Sport-Inn Tiel.

Gebedsruimtes

Lingecollege respecteert de individuele geloofsovertuiging van haar leerlingen. De school ziet gelet op haar openbare karakter voor zichzelf geen faciliterende rol en creëert daarvoor geen speciale (gebeds)ruimtes.

Rook- en drankbeleid

Het Lingecollege doet mee aan de alliantie Rookvrije generatie Tiel. Niet alleen het schoolgebouw is rookvrij, ook het terrein rondom het schoolgebouw is volledig rookvrij. School respecteert de wettelijke bepalingen met betrekking tot het gebruik van alcohol en past deze toe.

Sociale media

De school heeft een protocol voor het gebruik van sociale media. Deze is te vinden op de website. We verwachten van iedereen dat fatsoensnormen worden gehanteerd. Dit betekent dat we digitaal pesten niet tolereren! Bij verkeerd gebruik van de digitale mogelijkheden grijpt de schoolleiding in.

Privacy

Het Lingecollege respecteert de privacy van leerling en ouders en zorgt ervoor dat persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven. Basis hierbij is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Organisaties, waaronder onderwijsinstellingen, die te maken kunnen krijgen met kindermishandeling en huiselijk geweld zijn wettelijk verplicht de meldcode huiselijk geweld te volgen. De meldcode beschrijft wat een professional moet doen bij vermoedens van kindermishandeling en/of huiselijk geweld. Wij hebben voor meldingen een functionaris aangesteld.

AVG

De AVG beschermt de privacy en geeft aan wat school wel en niet mag doen met persoonsgegevens. Zo verwerkt school in beginsel alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het onderwijs, heeft school met alle verwerkers een verwerkersovereenkomst 3.0 –deze is door diverse onderwijsbelangenorganisaties ontworpen met het belang van de privacy van de leerling voorop– afgesloten en vraagt school ouders aanvullende toestemming voor gebruik van persoonsgegevens in een aantal bijzondere situaties. De AVG geeft ouders het recht om de gegevens in te zien, te kopiëren, te laten corrigeren en te laten verwijderen. Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens door school, de manier waarop en de plichten van school en de rechten van ouder en leerling zijn na te lezen in ons privacyreglement dat te vinden is op onze website. Daar staat het toestemmingsformulier waarmee eerder gegeven toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens kan worden gewijzigd. Als er misschien iets niet goed gaat waar het de bescherming van privacy betreft, als ouders tips of vragen hebben, kan contact kan contact worden met school via: datalek@lingecollege.nl. Wij hebben een Functionaris voor Gegevensbescherming aangesteld.

Foto en film

Er zitten op onze school leerlingen die van hun ouders niet op foto en film mogen worden gezet of die dat zelf niet willen (leerlingen van 16 en ouder dienen zelf toestemming te geven voor het gebruik van hun persoonsgegevens). Wij vragen iedereen terughoudend te zijn bij het maken van foto’s of filmpjes tijdens schoolactiviteiten en voor ouders alleen van hun eigen kind(eren). Foto’s of filmpjes waarop ook anderen (leerlingen, leraren, ouders) dan alleen eigen kind(eren) herkenbaar zijn, mogen niet worden gedeeld via sociale media.