Home > Schoolgids > Schoolgids Mavo > De dagelijkse gang van zaken

De dagelijkse gang van zaken

Indeling van klassen

Onze brugklassen worden ingedeeld op basis van het plaatsingsadvies van de basisschool. De jaren erna worden de klassen opnieuw ingedeeld. Dit gebeurt op basis van het vakkenpakket en gekozen beroepsrichting. Verder worden er keuzes gemaakt ter bevordering van de groepsdynamiek.

Rooster

Wij proberen voor alle leerlingen tot een werkbaar rooster te komen. Belangrijk is dat de leerling een gevarieerde lesdag heeft met voldoende afwisseling tussen theoretische en praktische vakken. Er kunnen wijzigingen in roosters optreden door afwezigheid van docenten. In uitzonderlijke situaties kunnen we overgaan tot een verkort lesrooster: de lessen duren dan 40 in plaats van 50 minuten. Roosters kunnen door leerlingen en ouders te allen tijde via Magister geraadpleegd worden.

Lesuitval

Uiteraard proberen wij lesuitval zoveel mogelijk te vermijden. De roostermaker zorgt ervoor dat de lesroosters zo optimaal mogelijk zijn. Desondanks kan het voorkomen dat er tussenuren ontstaan. Tijdens deze uren kunnen leerlingen met hun schoolwerk aan de slag op de leerpleinen. Docenten die langdurig afwezig zijn, worden vervangen. Op de leerpleinen zijn onderwijsassistenten aanwezig. Wanneer er lesuitval is, kunnen leerlingen terecht in de aula.

Leerlingenraad

De mavo heeft een leerlingenraad die frequent bijeenkomt over belangrijke zaken die op school spelen. De mavo wil graag de leerlingenraad een belangrijke rol laten spelen in de dagelijkse leer en werksfeer op school. Vragen/aanmelden? Stuur een mail naar: leerlingenraadTB@lingecollege.nl.

Verzuim en verlof

Op tijd komen is belangrijk voor het schoolritme. De lessen beginnen op tijd en te laat komen leidt tot lesverstoringen. Dit geldt niet alleen in de ochtend bij het eerste uur, maar ook bij leswisselingen gedurende de dag. Te laat komen wordt geregistreerd; ongeoorloofd te laat komen wordt gesanctioneerd met een terugkommaatregel. De mentor gaat over het te laat komen met de leerling in gesprek. Ouders worden op de hoogte gebracht. Mocht het te laat komen vaker voorkomen, dan wordt het gemeld bij de leerplichtambtenaar.

Ziek

Als een leerling ziek is, dient dit dagelijks voor 08.15 uur gemeld te worden. Wij ontvangen een ziekmelding bij voorkeur digitaal. Ouders kunnen hiervoor een mail sturen aan verzuimtb@lingecollege.nl.

Mocht het digitaal niet lukken, kunt u bellen naar: (0344) 64 01 55. Mocht melding achterwege blijven, dan is de reden van afwezigheid van uw kind bij onze docenten niet bekend. De leerling wordt dan geregistreerd als ongeoorloofd afwezig. In zulke situaties gelden de verzuimregels uit de leerplichtwet. Bezoeken aan een arts, tandarts of orthodontist dienen zoveel mogelijk buiten schooltijd te worden afgelegd. Als dit bij uitzondering niet mogelijk is, dient vooraf verlof van lessen aangevraagd te worden door het invullen van een verzuimverklaring. De verzuimverklaring is af te halen en dient ingeleverd te worden bij ons verzuimbureau TOL.

Verlof

Verlof kan, behalve voor een medisch bezoek, ook aangevraagd worden voor:

  • een speciale gebeurtenis (zoals een bruiloft of een begrafenis)
  • een buitenschoolse activiteit (zoals een open dag van een vervolgopleiding)

De verlofaanvraag dient minimaal drie werkdagen voor het verlof te worden ingeleverd. Alleen na goedkeuring wordt de afwezigheid van de betreffende leerling als geoorloofd aangemerkt.

Bezoek Open Dagen

Verlof voor het bezoeken van open dagen wordt verleend door de afdelingsleider na overleg met de adviseur loopbaanoriëntatie.

Onze schoolregels

Alle regels binnen het Lingecollege kunnen samengevat worden in één hoofdregel. We behandelen elkaar met respect. Dat geldt voor iedereen op school. We hebben aandacht en waardering voor elkaar.

Zorgvuldigheid en respect verwachten we ook als het gaat om spullen van anderen en van de school. Je helpt mee om de school en de omgeving schoon en netjes te houden. Om de belangrijkste schoolregels goed te onthouden, hebben we een handig hulpmiddel dat we samengevat ‘STOER’ noemen. STOER is gebaseerd op het stimuleren van positief gedrag.

Samen gebruiken we dezelfde taal
Om ervoor te zorgen dat we op een respectvolle manier met elkaar omgaan, beginnen we met ons taalgebruik. In welke situatie dan ook, uiten we ons in begrijpelijke Nederlandse taal waarbij we niet schelden. Op deze manier kunnen we ons op een respectvolle manier inleven in de ander.

Telefoon of device uit en uit het zicht
Telefoons, tablets en andere devices mogen in de pauze in de aula en op het schoolplein gebruikt worden. In de les is het gebruik hiervan niet toegestaan. Ze mogen alleen ingezet worden als de docent dat (vooraf) aangeeft. Anders zijn deze uit en uit het zicht. Privacy is voor iedereen belangrijk, daarom is het niet toegestaan dat er ongevraagd beeld- of geluidsopnames gemaakt worden in het gebouw of tijdens schoolactiviteiten. Een device dat in beslag wordt genomen, kan na 16.00 uur worden opgehaald. Voor opleidings- en trainingsdoeleinden kunnen door medewerkers beelden worden opgenomen van klassensituaties. Deze beelden zijn enkel voor intern gebruik.

Opruimen is normaal
In de aula, lokalen en gangen staan afvalbakken. We doen een beroep op elkaar om de school leefbaar en schoon te houden. Iedere leerling kan door een medewerker aangesproken worden om iets op te ruimen, ook als het niet bij hem/haar vandaan komt. Samen houden we de school schoon.

Eten en drinken op aangewezen plaatsen 
Eten en drinken tijdens de lessen is niet toegestaan. Het is voor iedereen fijn om te kunnen werken in een schone en opgeruimde omgeving of lesruimte. Voor een schone school zorgen we samen.

Respect voor alle personen
We benaderen iedereen met respect. Als een leerling zich gekwetst voelt door de ongewenste benadering of intimiteit van iemand anders op school, kan hij dat vertellen aan de mentor, de leerlingbegeleider, een vertrouwenspersoon of de afdelingsleider. Eventueel kan er een klacht ingediend worden. Wij doen een beroep op leerlingen om het altijd te melden als ze gepest worden of als ze merken dat iemand anders gepest wordt.

Rookvrije school

Het Lingecollege doet mee aan de alliantie Rookvrije generatie Tiel. Niet alleen het schoolgebouw is rookvrij, ook het terrein rondom het schoolgebouw is volledig rookvrij. School respecteert de wettelijke bepalingen met betrekking tot het gebruik van alcohol en past deze toe.

ICT en devices

In het gebouw van de mavo is geen apart computerlokaal ingericht. Op beide verdiepingen zijn laptopkarren aanwezig waar leerlingen uit leerjaar 2, 3 en 4 indien nodig gebruik van kunnen maken. Informatie- en communicatietechnologie is niet meer weg te denken uit de samenleving van nu. Om die reden willen we computergebruik opnemen in onze manier van lesgeven. Technologie biedt daarnaast nieuwe mogelijkheden. Leerlingen van de brugklas werken met digitale leermiddelen via een device (laptop). The rent company levert de devices en regelt met de ouders het contract over de huur of koop van een device. De kosten zijn afhankelijk van het device. Het standaard model kost inclusief servicecontract €12,85 per maand (tussentijdse wijzigingen voorbehouden). Bij een duurder exemplaar, zijn de kosten hoger. Betaling kan per maand of per jaar. Informatie hierover is op school te verkrijgen.

Schoolpas

Aan het begin van elk schooljaar ontvangt elke leerling een schoolpas. Een leerling heeft de schoolpas altijd bij zich en gebruikt de schoolpas voor het werken in algemene ruimten of het bezoeken van schoolfeesten. Ook wanneer een leerling te laat is, dient de schoolpas getoond te worden bij het verzuimloket. Als een leerling de schoolpas kwijt is moet hij een nieuwe pas aanvragen. De kosten hiervan zijn € 2,50.

Schade en waardevolle spullen

Schade aan waardevolle spullen is altijd vervelend. Wij adviseren geen waardevolle spullen mee naar school te nemen. Ze zijn voor de lessen niet nodig. De school is niet aansprakelijk voor diefstal en/of vernielingen aan bezittingen van leerlingen. Ouders zijn aansprakelijk voor schade die hun zoon of dochter veroorzaakt.

Kleding

Tijdens schoolactiviteiten dragen leerlingen en medewerkers gepaste kleding. Daarnaast zijn jassen, handschoenen, petten en dergelijke alleen buiten het schoolgebouw toegestaan. Wanneer een docent of medewerker verzoekt om kleding op te bergen in de kluis, dan moet daar gehoor aan worden gegeven. Hoofddoeken dienen zo te worden gedragen, dat goede communicatie mogelijk is. Dit betekent dat ten minste de wenkbrauwen, de kin en de zijkanten van het gezicht onbedekt zijn.

Sportkleding

Bij lichamelijke opvoeding wordt verwacht dat leerlingen gymkleding dragen waarin je goed en veilig kunt sporten. Denk hierbij aan goede schoenen en, indien van toepassing, een sporthoofddoek. Sieraden zijn niet toegestaan. Onderbouw leerlingen dragen een wit T-shirt met het logo van de school. Dit kan tegen een gereduceerd tarief (± € 9,-) vanaf 2 september 2019 besteld worden bij Sport-Inn Tiel.

Sociale media

De school heeft een protocol voor het gebruik van sociale media. Deze is te vinden op de website. We verwachten van iedereen dat fatsoensnormen worden gehanteerd, net als in de ‘analoge wereld’. Dit betekent dat we digitaal pesten niet tolereren! Bij onheus gebruik van de digitale mogelijkheden grijpt de schoolleiding in.

Foto en film

Er zitten op onze school leerlingen die van hun ouders niet op foto en film mogen worden gezet of die dat zelf niet willen (leerlingen van 16 en ouder dienen zelf toestemming te geven voor het gebruik van hun persoonsgegevens). Wij vragen iedereen terughoudend te zijn bij het maken van foto’s of filmpjes tijdens schoolactiviteiten en voor ouders alleen van hun eigen kind(eren). Foto’s of filmpjes waarop ook anderen (leerlingen, leraren, ouders) dan alleen eigen kind(eren) herkenbaar zijn, mogen niet worden gedeeld via sociale media.

Leerlingenstatuut

Ook heeft de school een leerlingenstatuut waarin rechten en plichten van de leerlingen zijn benoemd. Het leerlingenstatuut staat op de website.

Verzekeringen

De school heeft een aanvullende verzekering afgesloten die de lichamelijke schade dekt, ontstaan wanneer de leerling op school en van en naar school een ongeval overkomt. Tevens is de leerling voor wettelijke aansprakelijkheid verzekerd, indien schade wordt aangericht aan derden wanneer de leerling onder toezicht staat van de school. Bovenstaande elementen gelden ook bij stages, excursies en werkweken. De school is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing of beschadiging van persoonlijke bezittingen van de leerlingen.

Onderwijs en ICT

De school beschikt naast een vast netwerk ook over Wi-Fi. Leerlingen kunnen inloggen met de door de school aangeleverde inloggegevens. Naast het gebruik van digitale leermiddelen is Magister het leerlingen administratiesysteem. Leerlingen gebruiken de laptop om informatie te zoeken en te selecteren. Ook is er veel aandacht voor vaardigheden zoals samenwerken. Dit zorgt ervoor dat leerlingen actiever en zelfstandiger leren. Wij gaan ervan uit dat leerlingen de voorzieningen optimaal en met zorg gebruiken. Misbruik wordt bestraft.

Gebedsruimtes

Lingecollege respecteert de individuele geloofsovertuiging van haar leerlingen. De school ziet gelet op haar openbare karakter voor zichzelf geen faciliterende rol en creëert daarvoor geen speciale (gebeds)ruimtes.

Privacy

Het Lingecollege respecteert de privacy van leerling en ouders en zorgt ervoor dat persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven. Basis hierbij is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

AVG

De AVG beschermt de privacy en geeft aan wat school wel en niet mag doen met persoonsgegevens. Zo verwerkt school in beginsel alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het onderwijs, heeft school met belangrijke externe verwerkers een verwerkersovereenkomst 3.0 –deze is door diverse onderwijsbelangenorganisaties ontworpen met het belang van de privacy van de leerling voorop– afgesloten en vraagt school ouders aanvullende toestemming voor gebruik van persoonsgegevens in een aantal bijzondere situaties. De AVG geeft ouders het recht om de gegevens in te zien, te kopiëren, te laten corrigeren en te laten verwijderen. Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens door school, de manier waarop en de plichten van school en de rechten van ouder en leerling zijn na te lezen in ons privacyreglement dat te vinden is op onze website. Daar staat het toestemmingsformulier waarmee eerder gegeven toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens kan worden gewijzigd. Als er misschien iets niet goed gaat waar het de bescherming van privacy betreft, als ouders tips of vragen hebben, kan contact kan contact worden met school via datalek@lingecollege.nl.
Onze Functionaris voor Gegevensbescherming van school: momenteel een vacature.