Onderbouw

De onderbouw zijn de eerste drie leerjaren op havo en vwo.

Brugklas

De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is een grote stap. Veel leerlingen moeten erg wennen aan het maken van huiswerk, de vele docenten en het aantal vakken. We proberen leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden. Daarbij gaat het niet alleen om studiebegeleiding. Zeker zo belangrijk is dat leerlingen zich thuis voelen op school. In de brugklas krijgt iedere leerling een basisprogramma van twaalf vakken aangeboden. Er wordt aandacht besteed aan het verwerven van kennis en vaardigheden zoals samenwerken, onderzoeken, spreek- en schrijfvaardigheid. Het lyceum werkt met drie typen brugklassen: mavo/havo, havo/vwo en vwo. In de brugklas mavo/havo wordt zoveel mogelijk op havoniveau lesgegeven. Leerlingen kunnen afhankelijk van de ontwikkeling en prestatieniveau doorstromen door naar het tweede leerjaar havo of naar mavo. De brugklas havo/vwo biedt na afronding een aansluiting op het tweede leerjaar van zowel havo als vwo.

Device

Leerlingen in alle brugklassen werken met ingang van 2019-2020 met digitale leermiddelen via een device (tablet, laptop of hybride). Het werken met een device maakt het onderwijs aantrekkelijker en biedt mogelijkheden tot differentiatie.

Keuze uren

Onlangs zijn we gestart met het aanbieden van keuze-uren in de brugklas. Leerlingen stellen zo zelf (deels) hun programma samen. We stimuleren leerlingen zelf de regie te nemen en ontdekken waar extra ondersteuning nodig is. Het principe van onderwijs op maat zetten we het tweede leerjaar voort.

Vwo

Een vwo-diploma geeft toegang tot universiteit of hbo en duurt zes jaar. Op het gymnasium verzorgen we naast Latijn ook Grieks in klas 2 en 3. Het gymnasium is bij uitstek geschikt voor leerlingen die het waarom, de achtergrond en de historie van de klassieken willen weten: leerlingen die creatief zijn in denken en doen, een brede belangstelling hebben en alles tot op de bodem willen uitzoeken. Wij gaan uit van het principe compact en verrijken: de leerstof wordt sneller aangeboden waardoor er tijd is voor verrijking door het volgen van keuze-modules over bijvoorbeeld kunst en b├Ęta. Gymnasium leert leerlingen op een kritische, analytische manier naar de wereld kijken voor een nog betere voorbereiding op universitair vervolgonderwijs. Lees meer hierover op het onderdeel ‘Opleidingen’ op onze website.

Op het vwo verwachten we een groei naar een zelfstandige werkhouding. Aan het eind van het derde leerjaar kiezen we samen met leerling, ouders en decaan een profiel. Een belangrijke keuze, omdat wordt gekozen welke vakken worden gevolgd in de laatste drie jaar van het vwo en welke vervolgopleidingen daarmee kunnen worden gevolgd. De juiste profielkeuze hangt af van interesse en waar een leerling goed in is.

Havo

Met een havo-diploma kunnen leerlingen beginnen aan een hbo-opleiding of doorstromen naar klas 5 van het vwo. Een havo-opleiding duurt vijf jaar. Aan het eind van het derde leerjaar kiezen we samen met leerling, ouders en decaan een profiel. Dat is een belangrijke keuze, omdat dan de vakken worden gekozen voor het vierde en vijfde leerjaar en daarmee welke vervolgopleidingen na havo kunnen worden gevolgd. De juiste profielkeuze hangt af van interesse en waar een leerling goed in is.

Internationale SchakelKlas

Op de afdeling ISK zitten leerlingen van 12-18 jaar die meestal korter dan twee jaar in Nederland zijn. De doelstelling voor deze jongeren is dat ze in twee jaar genoeg Nederlands leren om door te stromen naar regulier onderwijs op hun eigen niveau. Het eerste jaar bestaat voor het overgrote deel uit taal. In het tweede jaar is daarnaast meer aandacht voor schakeling naar vervolgonderwijs. Vanuit de ISK stromen leerlingen door naar de verschillende schooltypen in het voortgezet onderwijs en mbo.

Voorlichting over de bovenbouw
Het spreekt voor zich, dat in leerjaar 3 uitgebreid voorlichting wordt gegeven over de bovenbouw: profielkeuze en vakkenpakketten. De leerlingen worden door de mentoren en de loopbaanadviseur geholpen bij hun keuze en in oktober wordt een voorlichtingsavond georganiseerd. Uitgebreide informatie over vakken, profielkeuze, doorstroming en toelatingseisen wordt gedurende het schooljaar verstrekt.