Home > Schoolgids > Schoolgids Lyceum > Leerlingbegeleiding

Leerlingbegeleiding

Leerlingbegeleiding vinden we belangrijk. Zo krijgen leerlingen gelijke kansen om zichzelf te ontwikkelen.

De mentor en het mentoruur

De mentor is de persoon, die samen met ouders en in overleg met het kind sturing geeft aan het leerproces. Daarnaast begeleidt de mentor ook op sociaal- emotioneel gebied. Het eerste aanspreekpunt voor leerlingen is dan ook de mentor. De mentor begeleidt zowel individueel als in groepsverband. Via de mentor worden leerlingen geïnformeerd over verschillende schoolactiviteiten, activiteitenweken en andere schoolse zaken. De mentor is de contactpersoon voor en richting ouders.

Het mentoruur vindt 1 à 2 keer per week plaats. Tijdens dit mentoruur komen algemene schoolzaken, studievaardigheden (zoals ‘leren leren’) en welbevinden aan de orde. Verder worden er specifieke thema’s behandeld. Ook sociale vaardigheden zijn een belangrijk onderdeel binnen het geheel.

Extra ondersteuning

Het kan zijn dat een leerling extra begeleiding of ondersteuning nodig heeft. Op het lyceum is een zorgteam aanwezig om leerlingen bij te staan bij sociaal-emotionele, maatschappelijke en/of fysieke problematiek. Het zorgteam wordt waar nodig bijgestaan door een schoolmaatschappelijk werkster en een schoolverpleegkundige/arts.

Het zorgteam heeft wekelijks overleg met afdelingsleiders, mentoren en/of vakdocenten. Leerlingen kunnen de mentor worden aangemeld bij het zorgteam.

Onderstaand een overzicht van de eigen medewerkers en externe instanties die er zijn voor de extra ondersteuning.

Het zorgteam

Het zorgteam heeft binnen school verschillende specialisaties. Het team kan door intern behandelen en begeleiden de leerling op weg helpen.

De zorgcoördinator coördineert de behandeling van specifieke zorgvragen.

 • E. Herkendaal: hkl@lingecollege.nl

De counselors bieden individuele hulp en begeleiding op pedagogisch en sociaal emotioneel vlak.

 • E. Wittens: wts@lingecollege.nl
 • J. Louwerse: lou@glingecollege.nl
 • C. van Ommeren: omr@lingecollege.nl

FRT-trainers verzorgen, meerdere keren per jaar, interne cursussen faalangstreductie.

 • J. Louwerse: lou@lingecollege.nl
 • E. Wittens: wts@lingecollege.nl

EVT-trainers verzorgen specifieke faalangstreductie cursussen gericht op eindexamens.

 • C. van Ommeren: omr@lingecollege.nl
 • J. Louwerse: lou@lingecollege.nl

Sova-trainers verzorgen, meerdere keren per jaar, interne sociale vaardigheidstrainingen.

 • E. Wittens: wts@lingecollege.nl
 • J. Louwerse: lou@lingecollege.nl

De schoolontwikkelingspsycholoog houdt zich bezig met onderzoek, intensieve begeleiding en ondersteuning bij psychische problematieken.

 • J. van Eldik: elk@lingecollege.nl

School/sociaal verpleegkundige houdt zich bezig met specifieke hulp en begeleiding bij problematieken met fysieke oorsprong of de gevolgen ervan. Daarnaast biedt de verpleegkundige rouwbegeleiding.

 • A. Bastiaansen: bss@lingecollege.nl

De taal- en leergerelateerde problematiek coach biedt hulp, begeleiding en coaching waar het gaat over problemen als dyslexie, dyscalculie en taalontwikkelingsstoornissen.

 • M. de Bruin: mbr@lingecollege.nl

De vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt voor leerlingen die een vertrouwelijk gesprek willen in het geval van persoonlijke en/of sociale problemen die de schoolgang in de weg staan. De vertrouwenspersoon is er ook voor klachten over (seksuele) intimidatie. De vertrouwenspersoon kan bereikt worden via de mentor of de zorgcoördinator.

Externe begeleiding

Aan het zorgteam wordt extra ondersteuning geboden door:

Schoolmaatschappelijk werker
De schoolmaatschappelijk werker biedt specifieke hulp en begeleiding waar het gaat om problematiek met een buitenschoolse oorsprong (bijvoorbeeld scheidingen).

 • J. Bijl: bijl@lingecollege.nl

GGD
De GGD (schoolarts en schoolverpleegkundige) zijn wekelijks op school aanwezig voor onderzoeken en controles. Elke leerling wordt aan het einde van het eerste leerjaar schriftelijk uitgenodigd voor een periodiek geneeskundig onderzoek. Dit onderzoek door de jeugdarts vindt op school plaats. Het onderzoek is een vervolg op de onderzoeken uit de basisschoolperiode. Leerlingen uit andere leerjaren en/of ouders/verzorgers kunnen een afspraak maken met onze jeugdarts via tel. (0344) 69 87 00.
Bij (langdurig) verzuim kan op verzoek van ons of de leerplichtambtenaar de leerling uitgenodigd worden bij de jeugdarts. Hiervan worden ouders/verzorgers altijd op de hoogte gebracht. Er is daarnaast een schoolverpleegkundigen aanwezig die leerlingen kan helpen bij allerlei problematieken. De jeugdarts en jeugdverpleegkundige van GGD Gelderland-Zuid helpen mee om jongeren gezond te houden. Zij doen onderzoek, geven advies en wijzen de weg naar goede hulp, als dit nodig is. De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) beantwoordt vragen van leerlingen en ouders op het gebied van ontwikkeling, gezondheid en opvoeding. Indien gewenst dan kunt een afspraak maken. Dit kan via 088-144 71 11 (bereikbaar op werkdagen van 08.00 – 12.00 en van 12.30 – 16.30 uur).

 • A. Bastiaansen:
  abastiaansen@ggdgelderlandzuid.nl
 • M. Verstegen:
  mverstegen@ggdgelderlandzuid.nl

Vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt voor leerlingen die een vertrouwelijk gesprek willen in het geval van persoonlijke en/of sociale problemen die de schoolgang in de weg staan. De vertrouwenspersoon is er ook voor klachten over (seksuele) intimidatie. De vertrouwenspersoon kan bereikt worden via de mentor, de leerlingbegeleider of de zorgcoördinator.

Het ZAT (zorg-advies-team)
Naast het interne zorgteam (het ZIT) is er regelmatig overleg met het zorg-advies-team (het ZAT). Het ZAT is een multidisciplinair team, bestaande uit zorgbegeleiders binnen de school en externe instanties zoals de leerplichtambtenaar, GGD en schoolmaatschappelijk werk. Het team adviseert over de zorg van leerlingen. Het gaat vrijwel altijd om complexe en/of meervoudige problematiek. Ouders worden altijd op de hoogte gebracht van een aanmelding.

Leerplichtambtenaar
De leerplichtambtenaar onderhoudt contact met de verzuimcoördinator en het zorgteam en voert regelmatig gesprekken met leerlingen. De leerplichtambtenaar heeft tot taak om te laat komen en/of ongeoorloofd verzuim tegen te gaan en denkt mee wanneer het gaat om complexe verzuimproblematiek. Leerlingen en ouders kunnen worden opgeroepen. De leerplichtambtenaar van de gemeente Tiel kan bereikt worden via sdeniz@tiel.nl.

Externe vertrouwenspersoon
GGD Gelderland-Zuid vult voor ons de rol van externe vertrouwenspersoon in. Via het secretariaat kan contact opgenomen worden met één van de vier externe vertrouwenspersonen verbonden aan de GGD.

Huiswerkklas

Huiswerkbegeleiding is wekelijks op drie middagen in de week mogelijk. De huiswerkklas biedt plaats aan kinderen die in een rustige omgeving kunnen werken aan het maak- en leerwerk.

Dyslexie of dyscalculiebegeleiding

Leerlingen met een diagnose dyslexie en/of leerlingen met een specifieke taalontwikkelings-stoornis kunnen extra begeleiding, coaching en sturing buiten de les krijgen, gebruik maken van diverse hulpmiddelen en ondersteuningsprogramma’s. ‘Leren leren’ en executieve vaardigheden kunnen onderdeel zijn van de begeleiding. Verder behoren faciliteiten als extra tijd en bijvoorbeeld voorleesondersteuning tot de mogelijkheden. De school heeft een protocol waarin beschreven is op welke manieren ondersteuning geboden wordt. U vindt het protocol op onze website.

Motorische Remedial Teaching

MRT is geïntegreerd in de lessen lichamelijke opvoeding.

Diëtist

Indien gewenst is er voor leerlingen een diëtist aanwezig. Een diëtist kan het volgende voor een leerling betekenen:

 • beantwoorden van algemene vragen over voeding;
 • hulp bieden aan leerlingen die door de schoolverpleegkundige of schoolarts naar de diëtist zijn verwezen;
 • leerlingen helpen met klachten die mogelijk met voeding te beïnvloeden zijn;
 • het geven van een persoonlijk voedingsadvies;
 • het samen zoeken naar oplossingen voor momenten waarop het moeilijk is de adviezen in praktijk te brengen.

Is de leerling jonger dan 18 jaar, dan zijn aan de gesprekken geen kosten verbonden. Voor meer informatie, kunt u bellen met (0344) 63 17 31 (diëtistenpraktijk Becks&Havers).