Financiën

Jaarlijks ontvangt de school gelden vanuit de overheid om het onderwijs te verzorgen. Niet alles wordt hiermee gedekt, waardoor wij ouders/verzorgers om een bijdrage vragen.

Vrijwillige ouderbijdrage

Als school bieden we uw kind graag allerlei extra mogelijkheden, activiteiten en voorzieningen. Hiervoor is de overheidsbekostiging niet bedoeld en niet toereikend. Door uw bijdrage kunnen wij deze extra uitgaven doen. Daarom vragen wij ouders zoals ieder schooljaar ook nu hun bijdrage. Het door de overheid bekostigde onderwijs is gratis en wat u bijdraagt is in principe vrijwillig. Wel mag de school een aantal zelf aan te schaffen artikelen verplicht stellen. Het bedrag van de algemene vrijwillige ouderbijdrage is vastgesteld op €40,- per leerling. Hierdoor is het verschil tussen de algemene bijdrage op de verschillende locaties een stuk kleiner geworden. De oudergeleding van de DMR heeft ingestemd met het beleid m.b.t. de ouderbijdrage en schoolkosten. En ook met de specifieke lijst en bedragen voor het komende schooljaar. Een uitgebreidere toelichting, zoals aanvullende informatie schoolkosten, overzicht schoolkosten, informatie en bestelprocedure schoolboeken en bestelinformatie device ontvangt u per brief.

Gedragscode Schoolkosten

Het Lingecollege heeft de Gedragscode Schoolkosten Voortgezet Onderwijs onderschreven. Dit betekent, dat de hoogte van de ouderbijdrage in samenspraak met de medezeggenschapsraad tot stand komt en over de ouderbijdrage een aparte verantwoording plaatsvindt. Meer informatie op de website.

Tegemoetkoming schoolkosten

Afhankelijk van het inkomen kunnen ouders/verzorgers van leerlingen in aanmerking komen voor een Kindgebonden budget. Op www.belastingdienst.nl vindt u de voorwaarden en hoe u dit aanvraagt.

Stichting Leergeld WestBetuwe

Voor kinderen die om financiële redenen niet kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten biedt stichting Leergeld kansen:

Stichting Leergeld WestBetuwe
06-83 92 28 98 (alleen bereikbaar op maandag tussen 9.00 uur en 12.00 uur)
leergeldwestbetuwe@gmail.com
www.leergeld.nl/westbetuwe