Home > Schoolgids > Schoolgids Lyceum > De dagelijkse gang van zaken

De dagelijkse gang van zaken

Onze schoolregels

Alle regels binnen het Lingecollege kunnen samengevat worden in één hoofdregel. We behandelen elkaar met respect. Dat geldt voor iedereen op school. We hebben aandacht en waardering voor elkaar.
Zorgvuldigheid en respect verwachten we ook als het gaat om spullen van anderen en van de school. Je helpt mee om de school en de omgeving schoon en netjes te houden. Om de belangrijkste schoolregels goed te onthouden, hebben we een handig hulpmiddel dat we samengevat ‘STOER’ noemen. STOER is gebaseerd op het stimuleren van positief gedrag.

Samen gebruiken we dezelfde taal
Om ervoor te zorgen dat we op een respectvolle manier met elkaar omgaan, beginnen we met ons taalgebruik. In welke situatie dan ook, uiten we ons in het Nederlands. Leerlingen van ISK die de Nederlandse taal nog moeten leren, vormen hierbij uiteraard een uitzondering. Het taalgebruik is daarnaast netjes, zonder beledigingen of schelden.

Telefoon of device uit en uit het zicht
Telefoons, tablets en andere devices mogen in de pauze in de aula en op het schoolplein gebruikt worden. In de les is het gebruik hiervan niet toegestaan. Ze mogen alleen ingezet worden als de docent dat (vooraf) aangeeft. Anders zijn deze uit en uit het zicht. Privacy is voor iedereen belangrijk, daarom is het niet toegestaan dat er ongevraagd beeld- of geluidsopnames gemaakt worden in het gebouw of tijdens schoolactiviteiten. Een device dat in beslag wordt genomen, kan na 16.00 uur worden opgehaald. Voor opleidings- en trainingsdoeleinden kunnen door medewerkers beelden worden opgenomen van klassensituaties. Deze beelden zijn enkel voor intern gebruik.

Opruimen is normaal
In de aula, lokalen en gangen staan afvalbakken. We doen een beroep op elkaar om de school leefbaar en schoon te houden. Iedere leerling kan door een medewerker aangesproken worden om iets op te ruimen, ook als het niet bij hem/haar vandaan komt. Samen houden we de school schoon.

Eten en drinken op aangewezen plaatsen
Eten en drinken tijdens de lessen is niet toegestaan. Het is voor iedereen fijn om te kunnen werken in een schone en opgeruimde omgeving of lesruimte. Voor een schone school zorgen we samen.

Respect voor alle personen
We benaderen iedereen met respect. Als een leerling zich gekwetst voelt door de ongewenste benadering of intimiteit van iemand anders op school, kan hij dat vertellen aan de mentor, de leerlingbegeleider, een vertrouwenspersoon of de afdelingsleider. Eventueel kan er een klacht ingediend worden. Wij doen een beroep op leerlingen om het altijd te melden als ze gepest worden of als ze merken dat iemand anders gepest wordt.

Aanwezigheid in de lessen

Leerlingen zijn verplicht alle lessen van het voor hen geldende lesrooster te volgen. Als school zijn wij wettelijk verplicht om alle vormen van verzuim te registreren. Vrijstelling kan slechts worden verleend na overleg met de afdelingsleider. Telaatkomers halen, alvorens naar de les te gaan, een stempel bij de servicedesk: een rode stempel is ‘ongeoorloofd te laat’ en een groene stempel ‘geoorloofd’. Na zes rode stempels volgt straf (o.a. terugkomen op een vrije middag).

Bezoeken aan arts, tandarts of orthodontist moeten buiten de schooltijden worden afgelegd. Als dit bij uitzondering niet mogelijk is, kan verzuim van lessen worden aangevraagd via een absentieverklaring. Dit formulier is verkrijgbaar bij de servicedesk en moet ruim van tevoren worden ingeleverd. Bij terugkeer op school meldt de onderbouw leerling zich bij de servicedesk. Wegblijven van school om andere dan gezondheidsredenen moet ruim van tevoren door de ouders/ verzorgers schriftelijk worden aangevraagd bij de afdelingsleider. De school gaat bij haar beslissing uit van de regels van de leerplichtwet. Ten aanzien van vakantie tijdens lestijd volgen wij de leerplichtwet: u mag uw kind niet meenemen op vakantie buiten de schoolvakanties. Doet u dit wel, dan overtreedt u de Leerplichtwet. Meer informatie hierover over vindt u op de website van de Rijksoverheid.
Verlof voor het bezoeken van open dagen wordt verleend door de afdelingsleider na overleg met de adviseur loopbaanoriëntatie. Indien door verzuim, anders dan door ziekte, toetsen worden gemist, neemt de leerling van tevoren contact op met de docent. Anders bestaat het risico dat het werk niet kan worden ingehaald.
Bij terugkomst op school dient de leerling zich nog dezelfde dag op de hoogte te stellen van het opgegeven huiswerk.

Ziek

Een leerling die ziek wordt op school gaat naar de servicedesk. De servicedesk medewerker bepaalt of de leerling naar huis mag gaan. Bij de onderbouwleerlingen is er contact met de ouders/verzorgers.
Als een leerling door ziekte niet naar school kan komen, melden ouders/verzorgers dit vóór 08.30 uur telefonisch aan school: (0344) 62 07 17. Een leerling dient iedere dag te worden ziek gemeld (dus niet alleen op de eerste ziektedag). Als een leerling een toets heeft, is afmelding vóór aanvang verplicht. Bij terugkeer op school brengt de leerling de retourmelding mee, voorzien van de handtekening van een van de ouders/verzorgers en levert deze in bij de servicedesk.

Integriteitscode

Voor iedereen die optreedt namens of ten behoeve van Lingecollege geldt onze integriteitscode. Meer informatie op de website.

Klachtenregeling

Het bevoegd gezag heeft voor het Lingecollege een klachtenregeling vastgesteld. Deze regeling ligt op de administratie ter inzage. Natuurlijk willen wij klachten zoveel mogelijk voorkomen. Wij streven naar een zorgvuldige afhandeling.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Organisaties, waaronder onderwijsinstellingen, die te maken kunnen krijgen met kindermishandeling en huiselijk geweld zijn wettelijk verplicht de meldcode huiselijk geweld te volgen. De meldcode beschrijft wat een professional moet doen bij vermoedens van kindermishandeling en/of huiselijk geweld. Wij hebben voor meldingen een functionaris aangesteld.

Kleding

Tijdens schoolactiviteiten dragen leerlingen en medewerkers gepaste kleding. Jassen, handschoenen, petten en dergelijke zijn alleen buiten het schoolgebouw aan of op. Hoofddoeken worden zo gedragen, dat een goede communicatie mogelijk is. Dit betekent, dat ten minste wenkbrauwen, kin en zijkanten van het gezicht onbedekt zijn.

Meerderjarige leerlingen

De wet bepaalt dat leerlingen van 18 jaar en ouder meerderjarig zijn. Op een aantal leerlingen in de bovenbouw is deze wet van toepassing. Zij mogen zelf hun belangen behartigen. Indien een meerderjarige leerling persoonlijk wil worden aangesproken over schoolzaken zoals studieresultaten, absentie en dergelijke, dan wordt hem/haar verzocht contact op te nemen met de afdelingsleider. De school stelt in dat geval de ouders/verzorgers schriftelijk ervan op de hoogte dat zij in het vervolg niet meer worden geïnformeerd door school. De wet bepaalt echter wel, dat de ouders/verzorgers financieel aansprakelijk blijven voor de meerderjarige leerling.

Mobiele telefoons

Gebruik van mobiele telefoons is alleen toegestaan in pauzes en tussenuren. Tijdens de les worden de telefoons opgeborgen in telefoontassen in de klas, of in aparte voorzieningen bij de lessen LO. Tijdens examens en in studieruimten mag geen gebruik worden gemaakt van een mobiele telefoon. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de schoolleiding en/of betrokkenen met mobiele telefoons (of anderszins) beeld- of geluidsopnamen te maken en/of deze te verspreiden.

Onderwijs en ict

De school beschikt naast een vast netwerk ook over Wi-Fi. Leerlingen kunnen inloggen met de door de school aangeleverde inloggegevens. Naast het gebruik van digitale leermiddelen is Magister het leerlingenadministratiesysteem. In het Open Leercentrum (OLC) zijn vaste computers beschikbaar voor leerlingen om aan te werken. Leerlingen gebruiken de computer om informatie te zoeken en te selecteren. Ook is er veel aandacht voor vaardigheden zoals samenwerken. Dit zorgt ervoor dat leerlingen actiever en zelfstandiger leren. Wij gaan ervan uit dat leerlingen de voorzieningen optimaal en met zorg gebruiken. Misbruik wordt bestraft.

Rook- en drankbeleid

Het Lingecollege doet mee aan de alliantie Rookvrije generatie Tiel. Niet alleen het schoolgebouw is rookvrij, ook het terrein rondom het schoolgebouw is volledig rookvrij. School respecteert de wettelijke bepalingen met betrekking tot het gebruik van alcohol en past deze toe.

Sociale media

De school heeft een protocol voor het gebruik van sociale media. We verwachten van iedereen dat fatsoensnormen worden gehanteerd, net als in de ‘analoge wereld’. Dit betekent dat we digitaal pesten niet tolereren! Bij onheus gebruik van de digitale mogelijkheden grijpt de schoolleiding in. Ons social media protocol vindt u op onze website.

Foto en film

Er zitten op onze school leerlingen die van hun ouders niet op foto en film mogen worden gezet of die dat zelf niet willen (leerlingen van 16 en ouder dienen zelf toestemming te geven voor het gebruik van hun persoonsgegevens). Wij vragen iedereen terughoudend te zijn bij het maken van foto’s of filmpjes tijdens schoolactiviteiten en voor ouders alleen van hun eigen kind(eren).

AVG

De AVG beschermt de privacy en geeft aan wat school wel en niet mag doen met persoonsgegevens. Zo verwerkt school in beginsel alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het onderwijs, heeft school met belangrijke externe verwerkers een verwerkersovereenkomst 3.0 –deze is door diverse onderwijsbelangenorganisaties ontworpen met het belang van de privacy van de leerling voorop– afgesloten en vraagt school ouders aanvullende toestemming voor gebruik van persoonsgegevens in een aantal bijzondere situaties. De AVG geeft ouders het recht om de gegevens in te zien, te kopiëren, te laten corrigeren en te laten verwijderen. Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens door school, de manier waarop en de plichten van school en de rechten van ouder en leerling zijn na te lezen in ons privacyreglement dat te vinden is op onze website. Daar staat het toestemmingsformulier waarmee eerder gegeven toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens kan worden gewijzigd. Als er misschien iets niet goed gaat waar het de bescherming van privacy betreft, als ouders tips of vragen hebben, kan contact kan contact worden met school via datalek@lingecollege.nl. Wij hebben een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld binnen de school.

Privacy

Lingecollege respecteert de privacy van leerling en ouders en zorgt ervoor dat persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven. Basis hierbij is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Gebedsruimtes

Het Lingecollege respecteert de individuele geloofsovertuiging van haar leerlingen. De school ziet gelet op haar openbare karakter voor zichzelf geen faciliterende rol en creëert daarvoor geen speciale (gebeds)ruimtes.