Home > Schoolgids > Schoolgids Lyceum > Communicatie met ouder(s)/verzorger(s)

Communicatie met ouder(s)/verzorger(s)

Magister

Ouders/verzorgers hebben de mogelijkheid om de studieresultaten, het verzuim en het huiswerk van hun zoon/dochter via het leerlingvolgsysteem Magister dagelijks te kunnen volgen. De inlogcode voor het ouderaccount wordt bij aanvang van de schoolcarrière aan nieuwe ouders/verzorgers verstrekt en geldt voor de verdere schooltijd.

Van Itslearning naar Magister en Magister.me

Dit schooljaar stappen alle locaties voor hun ELO over op Magister.me. Dit platform is een aanvulling op Magister waarin tot nu toe vooral het huiswerk werd genoteerd. Magister.me is een website waarbij docenten aanvullende lesinformatie kunnen delen met de leerlingen.

Bij problemen met Magister kunt u contact opnemen met mevrouw E. Kort: kot@lingecollege.nl.

E-mail, website en nieuwsbrief

Over actuele zaken informeren wij u voornamelijk digitaal via e-mail. Daarnaast is informatie op de website te vinden. Uiteraard kunt u ook vragen stellen via e-mail. Dit kan via het algemene e-mailadres van school, lyceum@lingecollege.nl. Per woonadres wordt één mailadres aangeschreven om te voorzien in schoolinformatie. Het thuis-mailadres wordt gekoppeld aan een Magister inlogcode welke eenmaal per woonadres wordt gegenereerd.

Informatievoorziening gescheiden ouders/verzorgers

Wanneer ouders/verzorgers gescheiden leven of gaan scheiden, kan het voor de school moeilijk zijn om te bepalen welke positie bij het verstrekken van informatie ingenomen moet worden. De wet biedt hierin een duidelijke richtlijn: het is in het belang van het kind dat gescheiden ouders zoveel mogelijk gezamenlijk bij rapporten/of ouderavondgesprekken aanwezig zijn. Meer informatie hierover vindt u op onze website.

Inspraakorganen en klankbordgroepen

Medezeggenschapsraad en deelraad van de medezeggenschapsraad
Het Lingecollege kent een MR die opleiding overstijgende thema’s behandelt. De MR bestaat uit vertegenwoordigers van medewerkers, leerlingen en ouders/verzorgers. Veel zaken in de school kunnen alleen worden geregeld wanneer ze instemming hebben van de MR. De MR kan het bevoegd gezag gevraagd en ongevraagd advies geven. De locaties hebben elk een deelraad van de medezeggenschapsraad (DMR) die eveneens bestaat uit medewerkers, ouders/verzorgers en enkele leerlingen. De leden van de DMR worden gekozen door medewerkers, ouders/verzorgers en, indien van toepassing, leerlingen. De DMR wordt door de locatiedirectie geraadpleegd over zaken die de locatie betreffen.

Leerlingenraad
In de leerlingenraad kunnen leerlingen meepraten over alles wat er op school gebeurt. Samen met de afdelingsleider(s) wordt een aantal keren per jaar overlegd. De leerlingenraad is gesplitst in een Schoolzakencommissie (onderwijs & organisatie) en een Activiteitencommissie (feesten en activiteiten). leerlingenraadhs@lingecollege.nl

Ouderplatform
Als school vinden we het belangrijk ouders te betrekken bij ontwikkelingen die op school plaatsvinden. De locatie richt jaarlijks per kernteam een ouderplatform op met als doel om samen vijfmaal per jaar bijeen te komen. Bij de eerste ouderavond aan het begin van het schooljaar kunnen ouders/verzorgers zich hiervoor opgeven bij de afdelingsleider.