Home > Schoolgids > Schoolgids Beroepscollege > De dagelijkse gang van zaken

De dagelijkse gang van zaken

Indeling van klassen

Onze brugklassen worden ingedeeld op basis van het plaatsingsadvies van de basisschool. Wij onderscheiden basis- en kader klassen. De jaren erna worden de klassen opnieuw ingedeeld.

Schoolpas

Aan het begin van elk schooljaar ontvangt elke leerling een schoolpas. Een leerling heeft de schoolpas altijd bij zich en gebruikt de schoolpas voor het werken in het computerlokaal of het bezoeken van schoolfeesten. Ook wanneer een leerling te laat is, dient de schoolpas getoond te worden bij het verzuimloket. Als een leerling de schoolpas kwijt is, moet hij of zij een nieuwe pas aanvragen. De kosten hiervan zijn €2,50.

Rooster

Wij proberen voor alle leerlingen tot een werkbaar rooster te komen. Het is belangrijk dat de leerling een gevarieerde lesdag heeft, met voldoende afwisseling tussen theoretische en praktische vakken. Er kunnen wijzigingen in roosters optreden door afwezigheid van docenten. In uitzonderlijke situaties kunnen we overgaan tot een verkort lesrooster; de lessen duren dan 40 minuten in plaats van 50 minuten. Roosters kunnen door leerlingen en ouders altijd via Magister geraadpleegd worden.

Aanwezigheid in de lessen

Leerlingen zijn verplicht alle lessen van het voor hen geldende lesrooster te volgen. Als school zijn wij wettelijk verplicht om alle vormen van verzuim te registreren. Vrijstelling kan slechts worden verleend na overleg met de afdelingsleider. Telaatkomers halen voor hun eerste les op die dag, een briefje bij de servicebalie. Daarna gaan ze naar de les. Indien door verzuim, anders dan door ziekte, toetsen worden gemist, neemt de leerling van tevoren contact op met de docent. Anders bestaat het risico dat het werk niet kan worden ingehaald. Bij terugkomst op school dient de leerling zich nog dezelfde dag op de hoogte te stellen van het opgegeven huiswerk.

Lestijden

De lessen duren 50 minuten. Leerlingen moeten op tijd in de les zijn. Een leerling die te laat in de les komt, wordt geregistreerd in Magister. De lestijden zijn als volgt.

1e lesuur 08.15 – 09.05 uur
2e lesuur 09.05 – 09.55 uur
pauze 09.55 – 10.15 uur
3e lesuur 10.15 – 11.05 uur
4e lesuur 11.05 – 11.55 uur
pauze 11.55 – 12.25 uur
5e lesuur 12.25 – 13.15 uur
6e lesuur 13.15 – 14.05 uur
pauze 14.05 – 14.20 uur
7e lesuur 14.20 – 15.10 uur
8e lesuur 15.10 – 16.00 uur
9e lesuur 16.00 – 16.50 uur

Leerlingen die het profiel HBR volgen, hebben een aantal keren les tot 20.00 uur. Tijdens deze lessen verzorgen ze het diner voor de gasten in het restaurant. De volgende dag vervallen de eerste lesuren HBR voor deze leerlingen. Een aantal keren per jaar zal er gewerkt worden met een verkort lesrooster. De lessen duren dan 40 minuten. De pauzes worden niet ingekort.

Ziek

Als een leerling ziek is, dient dit dagelijks voor 08.15 uur gemeld te worden. Wij ontvangen een ziekmelding bij voorkeur digitaal, d.m.v. een mail aan: verzuimtb@lingecollege.nl. Mocht het digitaal niet lukken, dan kunt u bellen naar: (0344) 61 43 41. Mocht een melding achterwege blijven, dan is de reden van afwezigheid van uw kind bij onze docenten niet bekend. De leerling wordt dan geregistreerd als ongeoorloofd afwezig. In zulke situaties gelden de verzuimregels uit de leerplichtwet. Een leerling dient iedere dag te worden ziek gemeld (dus niet alleen op de eerste ziektedag). Als een leerling een toets heeft, is afmelding vóór aanvang verplicht. Een leerling die ziek wordt op school, gaat naar de servicedesk. De servicedesk medewerker bepaalt of de leerling naar huis mag gaan. Bij de onderbouwleerlingen is er contact met de ouders/verzorgers. Bij terugkeer op school brengt de leerling de retourmelding mee, voorzien van de handtekening van een van de ouders/verzorgers en levert deze in bij de servicedesk.

Medisch bezoek

Bezoeken aan arts, tandarts of orthodontist moeten buiten de schooltijden worden afgelegd. Als dit bij uitzondering niet mogelijk is, kan verzuim van lessen worden aangevraagd via een absentieverklaring. Dit formulier is verkrijgbaar bij de servicedesk en moet ruim van tevoren worden ingeleverd. Bij terugkeer op school meldt de leerling zich bij de servicedesk.

Verlof

Slechts bij hoge uitzondering geeft de afdelingsleider toestemming om tijdens lestijd met vakantie te gaan. De school draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de mogelijk ongunstige effecten van een dergelijke vakantie op de prestaties van de leerling. Verlof kan, behalve voor een medisch bezoek, ook aangevraagd worden voor:

  • een speciale gebeurtenis (zoals een bruiloft of een begrafenis)
  • een buitenschoolse activiteit (zoals een open dag van een vervolgopleiding)

De verlofaanvraag dient minimaal drie werkdagen voor het verlof te worden ingediend. Alleen na goedkeuring wordt de afwezigheid van de betreffende leerling als geoorloofd aangemerkt.

Bezoek Open Dagen

Verlof voor het bezoeken van open dagen wordt verleend door de afdelingsleider na overleg met de adviseur loopbaanoriëntatie.

Lesuitval

Uiteraard proberen wij lesuitval zoveel mogelijk te vermijden. Docenten die langdurig afwezig zijn, worden vervangen. Leerlingen worden bij lesuitval opgevangen door vakdocenten en/of toezichthouders. Als er tussenuren ontstaan kunnen leerlingen met hun schoolwerk aan de slag in de aula van de school.

Schoolvakanties

Herfstvakantie
19 oktober t/m 27 oktober 2019

Kerstvakantie
21 december 2019 t/m 5 januari 2020

Voorjaarsvakantie
22 februari t/m 1 maart 2020

Meivakantie
22 april t/m 5 mei 2020

Zomervakantie
18 juli t/m 30 augustus 2020

Alle andere vrije dagen zijn te vinden in de jaarkalender op de website.

Pont uit de vaart

Als de pont niet vaart, regelt de school met ingang van de eerstvolgende dag een bus. De bus rijdt ’s morgens vroeg en aan het einde van de middag en stopt in drie dorpen: Beneden-Leeuwen, Dreumel en Wamel. De kosten van de bus komen ten laste van de school. De vertrektijden van de bus worden gepubliceerd op de website en op de informatieschermen in de school en zijn globaal als volgt:

Vertrektijd bus:

’s morgens:
07.15 uur: Heerewaarden (kruising Burg. Woltersstraat/Variksestraat)
07.25 uur: RK kerk Dreumel
07.40 uur: RK kerk Wamel
07.50 uur: Lidl (Zandstraat) Beneden-Leeuwen

’s middags:
16.15 uur: vanaf Tielerwaardlaan en Teisterbantlaan
16.20 uur: vanaf Heiligestraat

Wijzigingen voorbehouden.

Onze schoolregels

Alle regels binnen het Lingecollege kunnen samengevat worden in één hoofdregel: “We behandelen elkaar met respect”. Dat geldt voor iedereen op school. We hebben aandacht en waardering voor elkaar.
Zorgvuldigheid en respect verwachten we ook als het gaat om spullen van anderen en van de school. Je helpt mee om de school en de omgeving schoon en netjes te houden. Om de belangrijkste schoolregels goed te onthouden, hebben we een handig hulpmiddel: ‘STOER’. STOER is gebaseerd op het stimuleren van positief gedrag.

Samen gebruiken we dezelfde taal
Om ervoor te zorgen dat we op een respectvolle manier met elkaar omgaan, beginnen we met ons taalgebruik. In welke situatie dan ook, uiten we ons in begrijpelijke Nederlandse taal, waarbij we niet schelden. Op deze manier kunnen we ons op een respectvolle manier inleven in de ander.

Telefoon of device uit en uit het zicht
Telefoons, tablets en andere devices mogen in de pauze in de aula en op het schoolplein gebruikt worden. In de les is het gebruik hiervan niet toegestaan. Ze mogen alleen ingezet worden als de docent dat (vooraf) aangeeft. Anders zijn deze uit én uit het zicht. Privacy is voor iedereen belangrijk. Daarom is het niet toegestaan om ongevraagd beeld- of geluidsopnames te maken in het gebouw of tijdens schoolactiviteiten. Een device dat in beslag wordt genomen, kan na 16.00 uur worden opgehaald. Voor opleidings- en trainingsdoeleinden kunnen door medewerkers beelden worden opgenomen van klassensituaties. Deze beelden zijn enkel voor intern gebruik.

Opruimen is normaal
In de aula, lokalen en gangen staan afvalbakken. We doen een beroep op elkaar, om de school leefbaar en schoon te houden. Iedere leerling kan door een medewerker aangesproken worden om iets op te ruimen, ook als het niet bij hem/haar vandaan komt. Samen houden we de school schoon.

Eten en drinken op aangewezen plaatsen
Eten en drinken tijdens de lessen is niet toegestaan. Het is voor iedereen fijn om te kunnen werken in een schone en opgeruimde omgeving of lesruimte. Voor een schone school zorgen we samen.

Respect voor alle personen
We benaderen iedereen met respect. Als een leerling zich gekwetst voelt door de ongewenste benadering of intimiteit van iemand anders op school, kan hij dat vertellen aan de mentor, de leerlingbegeleider, een vertrouwenspersoon of de afdelingsleider. Er kan eventueel ook een klacht ingediend worden. Wij doen een beroep op leerlingen om het altijd te melden als ze gepest worden of als ze merken dat iemand anders gepest wordt.

Rookvrije school

Het Lingecollege doet mee aan de alliantie Rookvrije generatie Tiel. Niet alleen het schoolgebouw is rookvrij, maar ook het terrein rondom het schoolgebouw is volledig rookvrij. De school respecteert de wettelijke bepalingen met betrekking tot het gebruik van alcohol en past deze toe.

Computergebruik

Voor het gebruik van een computer heeft de leerling de schoolpas nodig. Leerlingen mogen op school de internet- en e-mailfaciliteiten voor schooldoeleinden gebruiken.

Schade en waardevolle spullen

Schade aan waardevolle spullen is altijd vervelend. Wij adviseren geen waardevolle spullen mee naar school te nemen. Ze zijn voor de lessen niet nodig. De school is niet aansprakelijk voor diefstal en/of vernielingen aan bezittingen van leerlingen. Ouders zijn aansprakelijk voor schade die hun zoon of dochter veroorzaakt.

Kleding

Tijdens schoolactiviteiten dragen leerlingen en medewerkers gepaste kleding. Daarnaast zijn jassen, handschoenen, petten en dergelijke alleen buiten het schoolgebouw toegestaan. Hoofddoeken dienen zo te worden gedragen, dat goede communicatie mogelijk is. Dit betekent dat ten minste de wenkbrauwen, de kin en de zijkanten van het gezicht onbedekt zijn.

Vakkleding

Bij de beroepsgerichte vakken dragen de leerlingen vakkleding die bij de beroepsrichting past.

Sportkleding

Bij lichamelijke opvoeding wordt verwacht dat leerlingen gymkleding dragen waarin je goed en veilig kunt sporten. Denk hierbij aan goede schoenen en, indien van toepassing, een sporthoofddoek. Sieraden zijn niet toegestaan. Onderbouw leerlingen dragen een wit T-shirt met het logo van de school. Dit kan tegen een gereduceerd tarief (± € 9,-) vanaf 2 september 2019 besteld worden bij Sport-Inn Tiel.

Sociale media

De school heeft een protocol voor het gebruik van sociale media. Deze is te vinden op de website. We verwachten van iedereen dat fatsoensnormen worden gehanteerd, net als in de ‘analoge wereld’. Dit betekent dat we digitaal pesten niet tolereren! Bij onheus gebruik van de digitale mogelijkheden grijpt de schoolleiding in.

Foto en film

Er zitten op onze school leerlingen die van hun ouders niet op foto en film mogen worden gezet of die dat zelf niet willen (leerlingen van 16 en ouder dienen zelf toestemming te geven voor het gebruik van hun persoonsgegevens). Wij vragen iedereen terughoudend te zijn bij het maken van foto’s of filmpjes tijdens schoolactiviteiten en vragen de ouders alleen van hun eigen kind(eren) foto’s te nemen. Foto’s of filmpjes waarop ook andere mensen (leerlingen, leraren, ouders) dan alleen eigen kind(eren) herkenbaar zijn, mogen niet worden gedeeld via sociale media.

Leerlingenstatuut

Ook heeft de school een leerlingenstatuut waarin rechten en plichten van de leerlingen zijn benoemd.Het leerlingenstatuut staat op de website.