Home > Schoolgids > Schoolgids Beroepscollege > Leerlingbegeleiding

Leerlingbegeleiding

Mentor en mentoruur

Leerlingbegeleiding maakt een belangrijk deel uit van ons onderwijs. Elk kind krijgt de begeleiding die nodig is. We zorgen er samen met ouders voor dat leerlingen gelijke kansen krijgen om zichzelf te ontwikkelen. Het eerste aanspreekpunt voor leerlingen is de mentor. De mentor bespreekt de voortgang en studieresultaten. De mentor helpt nieuwe leerlingen bij het wennen aan de school en de klas, begeleidt leerlingen bij het leren en is het eerste aanspreekpunt voor ouders. Verder informeert de mentor de leerlingen over de ouderavonden, activiteitenweken en organiseert met de leerlingen een klassenactiviteit. De mentor maakt voor zijn klas een groepsplan, zodat alle vakdocenten kunnen zien welke begeleidingsbehoefte de leerlingen hebben. Als de reguliere begeleiding van één of meer leerlingen ontoereikend blijkt, kan de mentor de hulp inroepen van de leerlingbegeleider. In deze gevallen kan de mentor samen met de leerlingbegeleider een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opstellen dat regelmatig met leerling en ouders wordt besproken en geëvalueerd. De mentor ziet de leerling tijdens de mentorles, de loopbaanoriëntatie en tijdens de eigen vaklessen. Voor de mentorlessen wordt de methode ‘Tumult’ gebruikt waarin studievaardigheden worden geoefend en waarbij sociale vaardigheden aan de orde komen.

Leerlingbegeleiders

Het beroepscollege beschikt over twee leerlingbegeleiders. Zij zijn er in de eerste plaats voor de leerlingen. Leerlingen kunnen altijd bij hen terecht. De leerlingbegeleiders zijn het aanspreekpunt voor mentoren en ondersteunen bij gesprekken met ouders en externe hulpverleners. Ze zijn contactpersoon voor de schoolarts, leerplichtambtenaar, schoolmaatschappelijk werker en externe instellingen.

Onze leerlingbegeleiders

  • Marco van Peer: klas 1 en 3 beroepscollege, pee@lingecollege.nl
  • Tom van Beek: klas 2 en 4 beroepscollege, bkt@lingecollege.nl

Extra ondersteuning

Het kan zijn dat een leerling extra begeleiding nodig heeft. Op iedere locatie is er een zorgteam om leerlingen te helpen en om leraren te adviseren over de beste aanpak in de les. Het zorgteam wordt waar nodig bijgestaan door een schoolmaatschappelijk werker en een schoolverpleegkundige/arts. Het zorgteam heeft regelmatig overleg met leerlingbegeleiders die, namens de mentoren, leerlingen kunnen aanmelden bij het zorgteam. Na aanmelding wordt bekeken welke specifieke hulp gewenst is.

Zorgcoördinator en orthopedagoog

De zorgcoördinator coördineert de behandeling van specifieke zorgvragen. De orthopedagoog wordt ingeschakeld bij het doen van psychologisch onderzoek en heeft een adviserende rol bij het zorgoverleg. In onze school zijn dit:

  • Malou Klomberg: zorgcoördinator/ orthopedagoog, kmb@lingecollege.nl;
  • Judith Greuters: orthopedagoog, grs@lingecollege.nl.

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt voor leerlingen, die een vertrouwelijk gesprek willen in het geval van persoonlijke en/of sociale problemen, die de schoolgang in de weg staan. De vertrouwenspersoon is er ook voor klachten over (seksuele) intimidatie. De vertrouwenspersoon kan bereikt worden via de mentor, de leerlingbegeleider of de zorgcoördinator.

Counseling

De counselor is een aanspreekpunt voor leerlingen die willen praten over problemen die zij ervaren. Er kunnen persoonlijke en/of sociale problemen zijn, die een ontspannen en prettig verblijf op school in de weg staan. De counselor probeert de leerling te ondersteunen en samen met de leerling naar oplossingen te zoeken en problemen beheersbaar te maken. De counselor kan bereikt worden via de mentor, de leerlingbegeleider of de zorgcoördinator.

ZIT (zorg-intern-team) en ZAT (zorg-advies-team)

Wanneer er meer begeleiding nodig is, kan de leerling worden aangemeld bij het ZIT. Dit overleg bestaat uit de leerlingbegeleider, de orthopedagoog en de zorgcoördinator. Uit dit overleg volgt een advies ten aanzien van passende ondersteuning voor de leerling. Het ZAT is een multidisciplinair team, bestaande uit begeleiders binnen de school en externe instanties zoals de leerplichtambtenaar, GGD en schoolmaatschappelijk werk. Het team adviseert over de zorg voor leerlingen. Het gaat vrijwel altijd om complexe en/of meervoudige problematiek. Ouders worden altijd op de hoogte gebracht van een aanmelding.

Jeugdarts

Elke leerling wordt aan het einde van het eerste leerjaar schriftelijk uitgenodigd voor een periodiek geneeskundig onderzoek. Dit onderzoek door de jeugdarts vindt op school plaats. Het onderzoek is een vervolg op de onderzoeken uit de basisschoolperiode. Leerlingen uit andere leerjaren en/of ouders/verzorgers kunnen een afspraak maken met onze jeugdarts (Karin Snippe) via tel. (0344) 69 87 00. Bij (langdurig) verzuim kan op verzoek van ons of de leerplichtambtenaar de leerling uitgenodigd worden bij de jeugdarts. Hiervan worden ouders/verzorgers altijd op de hoogte gebracht. Er zijn daarnaast twee schoolverpleegkundigen aanwezig die leerlingen kunnen helpen bij allerlei problematiek. De jeugdarts en jeugdverpleegkundige van GGD Gelderland-Zuid helpen mee om jongeren gezond te houden. Zij doen onderzoek, geven advies en wijzen de weg naar goede hulp, als dit nodig is. De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) beantwoordt vragen van leerlingen en ouders op het gebied van ontwikkeling, gezondheid en opvoeding. Indien gewenst dan kunt een afspraak maken. Dit kan via 088-144 71 11 (bereikbaar op werkdagen van 08.00 – 12.00 en van 12.30 – 16.30 uur).

Diëtist

Indien gewenst, is er voor leerlingen een diëtist aanwezig. Een diëtist kan het volgende voor een leerling betekenen:

  • Beantwoorden van vragen over voeding.
  • Hulp bieden aan leerlingen die door de schoolverpleegkundige of schoolarts naar de diëtist zijn verwezen.
  • Leerlingen helpen met klachten die mogelijk met voeding te beïnvloeden zijn.
  • Het geven van persoonlijk voedingsadvies.
  • Het samen zoeken naar oplossingen voor momenten waarop het moeilijk is de adviezen in praktijk te brengen.

Is de leerling jonger dan 18 jaar, dan zijn aan de gesprekken geen kosten verbonden. Voor meer informatie, kunt u bellen met (0344) 63 17 31 (diëtistenpraktijk Becks&Havers).

Schoolmaatschappelijk werk

Schoolmaatschappelijk werk ondersteunt het onderwijs bij het zo goed mogelijk laten verlopen van de ontwikkeling van de leerling. Daarnaast is de schoolmaatschappelijk werker beschikbaar voor opvoedkundige of algemene vragen. De schoolmaatschappelijk werker is wekelijks aanwezig. De schoolmaatschappelijk werkster (mevrouw Van den Eerenbeemt) kan bereikt worden per e-mail: schoolmaatschappelijkwerk@stmr.nl.

Leerplichtambtenaar

De leerplichtambtenaar onderhoudt intensief contact met ons verzuimbureau en het zorgteam en voert regelmatig preventieve gesprekken met leerlingen. Op onze school is eenmaal per week de leerplichtambtenaar van de gemeente Tiel aanwezig. De leerplichtambtenaar heeft tot taak om te laat komen en/of ongeoorloofd verzuim tegen te gaan en denkt mee wanneer het gaat om complexe verzuimproblematiek. Leerlingen en ouders kunnen worden opgeroepen. De leerplichtambtenaar (mevr. Van den Boom) van de gemeente Tiel kan bereikt worden via: jvdboom@tiel.nl.

Externe vertrouwenspersoon

GGD Gelderland-Zuid vult voor ons de rol van externe vertrouwenspersoon in. Via het secretariaat kan contact opgenomen worden met één van de vier externe vertrouwenspersonen verbonden aan de GGD.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Organisaties, waaronder onderwijsinstellingen, die te maken kunnen krijgen met kindermishandeling en huiselijk geweld zijn wettelijk verplicht de meldcode huiselijk geweld te volgen. De meldcode beschrijft wat een professional moet doen bij vermoedens van kindermishandeling en/of huiselijk geweld. Wij hebben voor meldingen een functionaris aangesteld.

Passend onderwijs

Met de invoering van de wet passend onderwijs is de school verplicht ervoor te zorgen dat elk kind een passende onderwijsplaats krijgt. Dit geldt ook voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Zie www.swvrivierenland.nl voor meer informatie. In het kader van deze wet bieden wij de volgende extra ondersteuning:

Studiebegeleiding
Studiebegeleiding vindt heel specifiek plaats voor leerlingen waarbij een leerprobleem is vastgesteld. Dit gebeurt in de regel aan het einde van de lesdag. Soms komt het voor dat leerlingen ook tijdens een reguliere les voor extra ondersteuning begeleidt worden door één van onze studiebegeleiders.

Verzuimbegeleiding
Leerlingen die meer dan gemiddeld wegens ziekte verzuimen, kunnen worden opgeroepen voor een bezoek aan de jeugdarts of sociaalverpleegkundige. Doel van het bezoek is nagaan welke problemen hebben geleid tot het verzuim en welke mogelijkheden er zijn om deze problemen op te lossen.

Dyslexie of dyscalculiebegeleiding
Leerlingen met een dyslexie- of dyscalculieverklaring kunnen gebruik maken van faciliteiten als extra tijd. Daarnaast zijn hulp- en oefenprogramma’s beschikbaar. De school heeft een protocol waarin beschreven is op welke manieren ondersteuning geboden wordt.

Motorische Remedial Teaching
MRT bestaat veelal uit speelse oefenvormen die passen bij de motorische ontwikkeling van leerlingen met een motorische achterstand en richt zich op de fijne en grove motoriek.

Faalangstreductietraining
Een verhaal voor de klas presenteren, mondeling overhoord worden of een proefwerk kan leerlingen soms extra spanning geven. Dan is er wellicht sprake van faalangst. Als een leerling vermoedelijk faalangst heeft, kan dit op school getest worden. Afhankelijk van de testuitslag kan de leerling een passende training volgen. Heeft een leerling in het examenjaar last van faalangst? Dan krijgt hij of zij een speciale examenvreestraining.

Rots en Water
In deze training leren leerlingen grenzen aan te geven en rekening te houden met de grenzen van een ander. Ook leren zij rustig te blijven in lastige situaties en hoe om te gaan met groepsdruk. Deze training kenmerkt zich door een veelheid aan fysieke oefeningen.

TOPs! training
In de TOPs! training wordt geleerd om denkfouten die tot negatieve gedachten en onwenselijk gedrag leiden om te zetten in positief gedrag. We denken hierbij aan: sociale vaardigheden en omgaan met boosheid. Aanmelding geschiedt op initiatief van de school in overleg met ouders.

Begeleiding ‘Leren leren’
Veel leerlingen vinden het lastig om hun huiswerk, hun toetsen en bijvoorbeeld werkstukken goed te plannen. Voor de leerlingen die niet voldoende hebben aan de ondersteuning van de mentor hierbij, is er in leerjaar 1 een cursus ‘Leren Leren’. In deze cursus leren leerlingen bijvoorbeeld hoe zij op een handige manier een agenda kunnen gebruiken of hoe zij zich goed voor kunnen bereiden op een toets, waarbij ze een lang hoofdstuk met veel begrippen moeten kennen.

Training executieve vaardigheden
De training executieve vaardigheden is voor leerlingen die, ondanks de hulp van ouders, docenten en soms medicatie, toch nog vaak taken niet zo goed kunnen uitvoeren, afgeleid worden, dingen vergeten of het moeilijk vinden rustig te reageren. Deze leerlingen kunnen daar zelf ook veel last van hebben. In de training leren leerlingen welke vaardigheden zij nodig hebben om hun gedrag aan te sturen en hoe ze deze vaardigheden kunnen trainen.