Home > Schoolgids > Schoolgids Beroepscollege > Onderwijskundige structuur van het beroepscollege

Onderwijskundige structuur van het beroepscollege

Op het beroepscollege bieden wij praktijkgericht en inspirerend onderwijs. De leerlingen volgen de basisberoepsgerichte leerweg (bbl) of de kaderberoepsgerichte leerweg (kbl). Beide leerwegen kenmerken zich door de grote hoeveelheid aan beroepsgerichte praktijkuren. De leerlingen leren door te doen. Leerlingen stromen door naar niveau 2 of 3 op het MBO.

Algemene vorming

Op het beroepscollege volgen de leerlingen lessen in de vakken Nederlands, Engels, wiskunde, rekenen, mens & maatschappij, kunstvakken en sport. In de derde klas staat ook het vak maatschappijleer op het programma. Op het beroepscollege nemen beroepsgerichte vakken een belangrijke plaats in.

Talent ontdekken

De beroepsgerichte leerlingen laten we in leerjaar 1 samen met hun docenten ontdekken welke beroepsprofiel ze leuk vinden en waar hun talenten liggen. Onze bbl- en kbl-leerlingen krijgen de kans om te groeien door te doen in één van de vier profielen die het beroepscollege aanbiedt.

Horeca, bakkerij & recreatie (HBR)

In dit profiel staan koken, serveren, bakken en recreatie centraal. De leerlingen kunnen met dit profiel gaan werken in de horeca, in een bakkerij of in het toerisme. Klantvriendelijkheid is een vereiste. Belangrijke vakken in dit profiel zijn: economie en wiskunde.

Logistiek, economie & ondernemen (LEO)

Dit profiel bereidt leerlingen voor op het werken in de detailhandel, commercie, administratie, logistiek en/of transport. In de regio Rivierenland is binnen deze profielen veel werkgelegenheid. Belangrijke vakken in dit profiel zijn wiskunde en economie.

Produceren, installeren en energie (PIE)

Binnen dit profiel verwerft de leerling technische vaardigheden. Het technische profiel is volop in ontwikkeling. Wij bieden de leerlingen een gedegen technische basis waarmee zij de mogelijkheid hebben tot het volgen van een breed scala aan technische vervolgopleidingen. Belangrijke vakken in dit profiel zijn wiskunde en natuur-scheikunde (Nask).

Zorg & Welzijn (ZW)

In dit profiel draait het om het verzorgen en ondersteunen van een brede groep mensen bij handelingen die zij zelf niet kunnen verrichten. Zelfstandig werken, samenwerken en communicatieve vaardigheden worden in dit profiel verder ontwikkeld. Profielen waarin leerlingen na een passende vervolgopleiding uitstromen, zijn bijvoorbeeld de jeugdzorg, ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Belangrijke vakken in dit profiel zijn: biologie, maatschappijkunde en wiskunde.

Profiel kiezen

We willen de leerling zoveel mogelijk het profiel laten kiezen dat bij hem of haar past. In de brugklas oriënteren de leerlingen zich op bovengenoemde profielen. Gaandeweg het schooljaar valt er steeds een profiel af en krijgen de leerlingen steeds meer les in de overblijvende profielen. Uiteindelijk kiest de leerling in mei het profiel van zijn of haar voorkeur. Vanaf leerjaar 2 volgen de leerlingen 6 lesuren in het eigen profiel en 3 lesuren in een aan het profiel gerelateerd vak. Zo verwerven ze zich de vaardigheden die horen bij het gekozen profiel. In leerjaar 3 en 4 werken de leerlingen aan hun examenprogramma. Per week volgen ze 12 uur lessen in het beroepsgerichte vak. Elk beroepsgericht vak heeft een vaste opbouw. Elke leerling volgt vier verplichte modules, die worden afgesloten met een landelijk examen. Daarnaast kiezen de leerlingen vier keuzevakken. Deze vakken worden aangeboden in een zogenaamde stream. De keuzevakken worden afgesloten met een schoolexamen. We helpen de leerling bij het kiezen van hun profiel in een speciaal programma loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB). Het is een volledig programma waaronder zowel de keuzes die leerlingen kunnen maken als de oriëntatie op de arbeidsmarkt valt. We laten de leerlingen ontdekken welke talenten ze hebben en welke beroepsrichtingen bij hen passen. Leerlingen leren zelf kiezen, wij nemen het keuzeproces niet over.

Loopbaanbegeleiding

Onze coördinator loopbaanbegeleiding is de heer D. Enkelaar, enk@lingecollege.nl

Stages

Leren door doen. Dat doe je niet alleen in school, maar ook daarbuiten. Onze leerlingen maken kennis met de werkwereld en lopen daarom stage. De stages zijn niet vrijblijvend en maken onderdeel uit van het lesprogramma.

Bedrijvendag voor klas 2
In samenwerking met de ondernemerscoöperatie Tiel organiseren we een bedrijvendag voor de leerlingen van klas 2. De leerlingen gaan op bezoek bij verschillende bedrijven en ontmoeten jonge werknemers, met wie ze in gesprek gaan over hun beroepsloopbaan.

Algemene stage klas 3
Voor de meivakantie gaan de leerlingen in één week 20 uur stage lopen bij een bedrijf of een organisatie. Ze leren hoe ze zich moeten presenteren of hoe ze om moeten gaan met de regels van het bedrijf of de organisatie. De leerlingen moeten zelf hun stageplek zoeken. De begeleiding is in handen van de mentor.

Maatschappelijke stage
Het beroepscollege vindt het belangrijk dat onze leerlingen een maatschappelijke stage lopen. Het draagt bij aan de persoonlijke groei en ontwikkeling. Leerlingen doen voor een periode (onbetaald) vrijwilligerswerk voor bijvoorbeeld een buurtcentrum of een dierenasiel. Sommige leerlingen gaan aan het werk voor een goede-doelen-organisatie zoals Amnesty International of het Rode Kruis.

Beroepsstage klas 4
De examenleerlingen lopen in hun laatste schooljaar voor de herfstvakantie twee weken een beroepsstage. De leerlingen zoeken zelf hun stageplaats en worden daarin begeleid door hun vakdocenten.

Kunstvakken

Als onderdeel van de persoonlijke groei volgen de leerlingen in de brugklas een aantal kunstvakken. Naast beeldende vorming en muziek is er een introductie in het vak drama. Bij deze vakken ligt het accent op het experimenteren met creativiteit, samen toneelspelen en jezelf positief in de schijnwerpers plaatsen. Laten zien wie je bent, in een veilige omgeving. Na de brugklas kiest de leerling één kunstvak om verder te verkennen in leerjaar 2. Leerlingen kunnen ook kiezen voor het vak informatiekunde. Vanaf leerjaar 3 volgen de leerlingen het vak ‘culturele en kunstzinnige vorming’ (CKV). Binnen dit vak zijn er geen lessen, maar wordt er gewerkt in projecten, met o.a. museumbezoek. Ook een bezoek aan het culturele centrum ZINDER staat op het programma.

Steunles voor kernvak (KVE)

In de onderbouw van het beroepscollege krijgen de leerlingen die achterstanden hebben in één van de kernvakken; Nederlands, Engels, wiskunde of rekenen, een uur extra ondersteuning. Het volgen van dit extra uur is verplicht. De mentor bepaalt in overleg met de vakdocent welke leerling een kernvak moet volgen.

De Lingeweek

Ons onderwijs richt zich niet alleen op kennis en inzicht, maar ook op vaardigheden. Wij streven met ons onderwijs naar meer toepassing en meer vaardigheden. Om dit te realiseren, vinden er culturele activiteiten, projecten en excursies plaats. Deze hebben een duidelijke relatie met het lesprogramma en de sociale ontwikkeling van onze leerlingen. Leerlingen in leerjaar 1 en 2 hebben aan het einde van iedere periode de Lingeweek. Voor leerlingen in leerjaar 3 wordt aan het einde van het leerjaar ook een Lingeweek georganiseerd. De leerlingen kunnen kiezen uit een programma ‘Rondom Tiel’ of deelnemen aan een buitenlandreis. Ook nemen de leerlingen in leerjaar 3 en 4 gedurende het jaar deel aan diverse excursies. Het excursieaanbod is afhankelijk van de leerweg en het gekozen profiel.

De Lingeweek voor leerlingen uit leerjaar 4 staat vooral in het teken van het voorbereiden op het komende examen.

Themaweken

Tijdens het schooljaar zijn er vier themaweken. Tijdens de mentorlessen worden de thema’s met de leerlingen besproken. Ook zijn er verschillende schoolactiviteiten in het kader van de themaweek. De themaweken 2019-2020 gaan over pesten, mediawijsheid, de liefde en een gezonde school.

Sportactiviteiten

Jaarlijks organiseert de sectie lichamelijke opvoeding voor de leerlingen van alle leerjaren één of meerdere sportdagen waarbij volleybal, schaatsen, zwemmen en skiën tot de mogelijkheden behoren. Dit zijn gewone schooldagen, waardoor deelname verplicht is. In het kader van Olympic Moves wordt ook deelgenomen aan toernooien in het land.

Open Podium en Linge Award

Ieder jaar verzorgt onze school een open podium: leerlingen gaan met elkaar de strijd aan op het gebied van dans, zang en muziek. Het gaat om plezier in de kunst. De winnaars nemen het tegen elkaar op tijdens de finale van de Linge Award. Elk verkocht toegangskaartje levert geld op voor de kinderafdeling van Ziekenhuis Rivierenland.