Home > Schoolgids > Schoolgids Beroepscollege > Leermiddelen, voorzieningen en financiën

Leermiddelen, voorzieningen en financiën

Schoolkosten

Jaarlijks ontvangt de school gelden vanuit de overheid om het onderwijs te verzorgen. Niet alles wordt hiermee gedekt, waardoor wij ouders/verzorgers om een bijdrage vragen.

Vrijwillige ouderbijdrage

Als school bieden we uw kind graag allerlei extra mogelijkheden, activiteiten en voorzieningen aan. Hiervoor is de overheidsbekostiging niet bedoeld en niet toereikend. Door uw bijdrage kunnen wij deze extra uitgaven doen. Daarom vragen wij ouders zoals ieder schooljaar, ook nu om een bijdrage. Het door de overheid bekostigde onderwijs is gratis en wat u bijdraagt is in principe vrijwillig. Wel mag de school, een aantal zelf aan te schaffen, artikelen verplicht stellen. Het bedrag van de algemene vrijwillige ouderbijdrage is vastgesteld op €32,50,- per leerling. Hierdoor is het verschil tussen de algemene bijdrage op de verschillende locaties een stuk kleiner geworden. De oudergeleding van de DMR heeft ingestemd met het beleid m.b.t. de ouderbijdrage en schoolkosten. En ook met de specifieke lijst en bedragen voor het komende schooljaar. Een uitgebreidere toelichting, zoals aanvullende informatie schoolkosten, overzicht schoolkosten, informatie en bestelprocedure schoolboeken en bestelinformatie device ontvangt u per brief.

Gedragscode Schoolkosten

Het Lingecollege heeft de Gedragscode Schoolkosten Voortgezet Onderwijs onderschreven. Dit betekent, dat de hoogte van de ouderbijdrage in samenspraak met de medezeggenschapsraad tot stand komt en over de ouderbijdrage een aparte verantwoording plaatsvindt. Meer informatie is te vinden op de website.

Tegemoetkoming schoolkosten

Afhankelijk van het inkomen kunnen ouders/-verzorgers van leerlingen in aanmerking komen voor een Kindgebonden budget. Op www.belastingdienst.nl vindt u de voorwaarden en hoe u dit aanvraagt.

Stichting Leergeld WestBetuwe

Voor kinderen die om financiële redenen niet kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten biedt stichting Leergeld kansen:

Stichting Leergeld WestBetuwe
06-83 92 28 98 (alleen bereikbaar op maandag tussen 9.00 uur en 12.00 uur)
leergeldwestbetuwe@gmail.com
www.leergeld.nl/westbetuwe

Verzekeringen

De school heeft een aanvullende verzekering afgesloten die de lichamelijke schade dekt, die is ontstaan als de leerling op school, of van en naar school, een ongeval overkomt. Tevens is de leerling voor wettelijke aansprakelijkheid verzekerd, indien schade wordt aangericht aan derden wanneer de leerling onder toezicht staat van de school. Bovenstaande elementen gelden ook bij stages, excursies en werkweken. De school is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing of beschadiging van persoonlijke bezittingen van de leerlingen.

Onderwijs en ict

De school beschikt naast een vast netwerk ook over Wi-Fi. Leerlingen kunnen inloggen met de door de school aangeleverde inloggegevens. Naast het gebruik van digitale leermiddelen is Magister het leerlingen administratie systeem. In de computerlokalen zijn vaste computers beschikbaar voor leerlingen om aan te werken. Dit kan alleen als er toezicht is van een docent of onderwijsassistent. Leerlingen gebruiken de computer om informatie te zoeken en te selecteren. Ook is er veel aandacht voor vaardigheden zoals samenwerken. Dit zorgt ervoor dat leerlingen actiever en zelfstandiger leren. Wij gaan ervan uit dat leerlingen de voorzieningen optimaal en met zorg gebruiken.

Gebedsruimtes

Lingecollege respecteert de individuele geloofsovertuiging van haar leerlingen. De school ziet gelet op haar openbare karakter voor zichzelf geen faciliterende rol en creëert daarvoor geen speciale (gebeds)ruimtes.

Privacy

Het Lingecollege respecteert de privacy van leerling en ouders en zorgt ervoor dat persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven. Basis hierbij is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

AVG

De AVG beschermt de privacy en geeft aan wat school wel en niet mag doen met persoonsgegevens. Zo verwerkt school in beginsel alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het onderwijs. Daarnaast heeft de school met belangrijke externe verwerkers een verwerkersovereenkomst 3.0 (deze is door diverse onderwijsbelangen organisaties) ontworpen met het belang van de privacy van de leerling voorop– afgesloten en vraagt school ouders aanvullende toestemming voor gebruik van persoonsgegevens in een aantal bijzondere situaties. De AVG geeft ouders het recht om de gegevens in te zien, te kopiëren, te laten corrigeren en te verwijderen. Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens door school, de manier waarop, de plichten van school en de rechten van ouder en leerling, zijn na te lezen in ons privacyreglement dat te vinden is op onze website. Daar staat ook het toestemmingsformulier waarmee eerder gegeven toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens kan worden gewijzigd. Als er misschien iets niet goed gaat waar het de bescherming van privacy betreft of als ouders tips of vragen hebben, kan kan contact worden opgenomen met school via datalek@lingecollege.nl. Wij hebben een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld.