Kwaliteit

Kwaliteitsonderzoek

Wij willen een prettige school zijn voor onze leerlingen. De kwaliteit van onze school wordt bepaald door alle deelnemers aan het onderwijs. We moeten het samen doen: leraren, leerlingen, onderwijsondersteuners en ouders. De landelijke eisen worden vastgelegd in lesstof en examenniveau. Onze resultaten worden onder andere bepaald door het aantal leerlingen dat blijft zitten, het aantal leerlingen dat slaagt voor het examen en de examencijfers. Cijfers zijn uiteraard belangrijk, maar een school is ook een sociale ontmoetingsplaats voor leerlingen. Leerlingen moeten ook met plezier naar school gaan en zich gehoord en gezien voelen. Of dat zo is, wordt jaarlijks met een landelijk onderzoek gemeten. De resultaten van onze kwaliteitstoets zijn terug te vinden op de website www.scholenopdekaart.nl. Hierin is alle cijfermatige informatie over de school verzameld. De informatie is van de school en van een aantal externe overheidsdiensten afkomstig. De website biedt op een overzichtelijke manier informatie over de school. Onderwerpen als resultaten, veiligheid en tevredenheid zijn per school te zien en kunnen in een oogopslag vergeleken worden met landelijke gemiddelden. Op de site van de onderwijsinspectie vindt u meer informatie: www.onderwijsinspectie.nl/zoek-en-vergelijk.

Tevredenheid leerlingen en ouders

Het Lingecollege meet de tevredenheid van leerlingen en ouders over het onderwijs. Hieronder staat het “rapportcijfer” dat ouders en leerlingen ons geven.

Tevredenheid leerlingen: 7,1
Tevredenheid ouders: 8,1
Veiligheid: 8,7

Bevorderingsresultaat 2017-2018

Klas 1 naar klas 2: 98%
Klas 2 naar klas 3: 94%
Klas 3 naar klas 4 bbl/kbl: 82%

Slagingspercentage

2018 – 2019: 97%
2017 – 2018: 93%
2016 – 2017: 96%

Adequaat bestuur

De kwaliteit van ons schoolbestuur is van belang voor de kwaliteit van het onderwijs. Wij borgen de kwaliteit van ons bestuur door de Code Goed Onderwijsbestuur van de VO-raad te volgen. Deze code heeft ten doel het realiseren van een cultuur en praktijk van goed bestuur in het voortgezet onderwijs. Goed bestuur betekent kundig en juist moreel gedrag van bestuurders, intern-toezichthouders en alle anderen die bij het bestuur van de school betrokken zijn. De code geeft richtlijnen voor taak en werkwijze, voor benoeming, ontslag en beloning, om belangenverstrengeling te voorkomen, voor de dialoog met de belanghebbenden en voor de externe accountant. De code is in te zien op www.vo-raad.nl.