Home > Schoolgids > Schoolgids Beroepscollege > Contact met de school en externe instanties

Contact met de school en externe instanties

Contact met school

Algemeen telefoonnummer:
(0344) 61 43 41

Email school:
beroepscollege@lingecollege.nl

Mentor van uw kind:
xxx@lingecollege.nl (xxx is de afkorting van de naam van de docent die op het rooster staat.)

Verzuimloket:
verzuimtb@lingecollege.nl

Leerlingbegeleiders:
De heer van Peer: pee@lingecollege.nl
De heer van Beek: bkt@lingecollege.nl

Afdelingsleiders:
De heer van den Brink: bnk@lingecollege.nl
De heer van Galen: gln@lingecollege.nl

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit vertegenwoordigers van de medewerkers, de leerlingen en de ouders/verzorgers. De MR kan het bevoegd gezag gevraagd en ongevraagd advies geven. Het beroepscollege heeft een gezamenlijke deelraad (DMR) met het praktijkonderwijs en de mavo, die eveneens bestaat uit medewerkers, ouders/verzorgers en eventueel enkele leerlingen.. De leden van de deelraad worden gekozen door respectievelijk de medewerkers, de ouders/verzorgers en indien van toepassing, de leerlingen. De deelraad wordt door de directie geraadpleegd. Over deze zaken heeft de deelraad instemmingsrecht of adviesbevoegdheid.

Ouderplatform

Het ouderplatform op de mavo en het beroepscollege fungeert als klankbord voor onderwijskundige zaken. Het platform biedt de mogelijkheid om signalen die door leerlingen worden afgegeven en die de kwaliteit van het onderwijs betreffen, door te spelen aan de school en te bespreken. Denk aan zaken als positionering van onze school, vrijwillige ouderbijdrage, Magister, communicatie, website, schoolreisjes, etc.

Ouderraad

Op de mavo en het beroepscollege hebben wij een actieve ouderraad. De raad is betrokken bij de organisatie van activiteiten als de diploma-uitreiking, jaarafsluiting, brugklas avonden en het open podium.

Gescheiden ouders/verzorgers

Wanneer ouders/verzorgers gescheiden leven of gaan scheiden, kan het voor de school moeilijk zijn om te bepalen welke positie bij het verstrekken van informatie moet worden ingenomen. De wet biedt hierin een duidelijke richtlijn. In het belang van het kind, dienen gescheiden ouders gezamenlijk bij gesprekken aanwezig te zijn.

Integriteitscode

Voor iedereen die optreedt namens of ten behoeve van Lingecollege geldt onze integriteitscode. Meer informatie is te vinden op de website.

Klachtenregeling

Het bevoegd gezag heeft voor het Lingecollege een klachtenregeling vastgesteld. Deze regeling ligt op de administratie ter inzage. Natuurlijk willen wij klachten zoveel mogelijk voorkomen. Wij streven naar een zorgvuldige afhandeling.

Interne vertrouwenspersoon

Indien gewenst, kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon (momenteel een vacature).

Externe vertrouwenspersoon

GGD Gelderland-Zuid vult voor school de rol van externe vertrouwenspersoon in. 088-144 73 30.

Meerderjarige leerlingen

De wet bepaalt dat leerlingen van 18 jaar en ouder meerderjarig zijn. Op een aantal leerlingen in de bovenbouw na, is deze wet van toepassing. Zij mogen zelf hun belangen behartigen. Indien een meerderjarige leerling persoonlijk wil worden aangesproken over schoolzaken zoals studieresultaten, absentie en dergelijke, dan wordt hem/haar verzocht contact op te nemen met de afdelingsleider. De school stelt in dat geval de ouders/verzorgers schriftelijk ervan op de hoogte dat zij in het vervolg niet meer worden geïnformeerd door school. De wet bepaalt echter wel, dat de ouders/verzorgers financieel aansprakelijk blijven voor de meerderjarige leerling.

Nieuwsbrief, website en e-mail

Over actuele zaken informeren wij u via onze nieuwsbrief en website. Uiteraard kunt u ook vragen stellen via e-mail. Dit kan via het algemene e-mailadres van onze schoollocatie: beroepscollege@lingecollege.nl.