Home > Opleidingen > Lyceum > Atheneum > Onderwijs

Onderwijs

In ons onderwijs maken we onderscheid tussen de onderbouw en bovenbouw. De onderbouw zijn de eerste drie leerjaren op havo en vwo. De bovenbouw bestaat uit de leerjaren 4 en 5 havo en 4, 5 en 6 vwo.

Brugklas

De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is een grote stap. De meeste leerlingen
moeten erg wennen aan het maken van huiswerk, de vele docenten en het aantal vakken. We proberen leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden. Daarbij gaat het niet alleen om studiebegeleiding. Zeker zo belangrijk is dat leerlingen zich thuis voelen op school. In de brugklas krijgt iedere leerling een basisprogramma van twaalf vakken aangeboden. Er wordt aandacht besteed aan het verwerven van kennis en vaardigheden zoals samenwerken, onderzoeken, spreek- en schrijfvaardigheid.

Het lyceum werkt met drie typen brugklassen: mavo/havo, havo/vwo en vwo. In de brugklas mavo/havo wordt zoveel mogelijk op havoniveau lesgegeven. Leerlingen kunnen afhankelijk van de ontwikkeling en prestatieniveau doorstromen door naar het tweede leerjaar havo of naar mavo. De brugklas havo/vwo biedt na afronding
een aansluiting op het tweede leerjaar van zowel havo als vwo.

Device

Leerlingen in alle brugklassen werken met ingang van 2019-2020 met digitale leermiddelen via een device (tablet, laptop of hybride). Het werken met een device maakt het onderwijs aantrekkelijker en biedt mogelijkheden tot differentiatie.

Keuze uren

Onlangs zijn we gestart met het aanbieden van keuze uren in de brugklas. Leerlingen stellen zo zelf (deels) hun programma samen. We stimuleren leerlingen zelf de regie te nemen en ontdekken waar extra ondersteuning nodig is. Het principe van onderwijs op maat zetten we het tweede leerjaar voort.

Een vwo-diploma geeft toegang tot universiteit of hbo en duurt zes jaar. Op het gymnasium verzorgen we naast Latijn ook Grieks in klas 2 en 3. Het gymnasium is bij uitstek geschikt voor leerlingen die het waarom, de achtergrond en de historie van de klassieken willen weten: leerlingen die creatief zijn in denken en doen, een brede belangstelling hebben en alles tot op de bodem willen uitzoeken. Wij gaan uit van het principe compact en verrijken: de leerstof wordt sneller aangeboden waardoor er tijd is voor verrijking door het volgen van keuze-modules over bijvoorbeeld kunst en bèta. Gymnasium leert leerlingen op een kritische, analytische manier naar de wereld kijken voor een nog betere voorbereiding op universitair vervolgonderwijs.

Op het vwo verwachten we een groei naar een zelfstandige werkhouding. Aan het eind van het derde leerjaar kiezen we samen met leerling, ouders en decaan een profiel. Een belangrijke keuze, omdat wordt gekozen welke vakken worden gevolgd in de laatste drie jaar van het vwo en welke vervolgopleidingen daarmee kunnen worden gevolgd. De juiste profielkeuze hangt af van interesse en waar een leerling goed in is.

Bovenbouw

Om leerlingen in de bovenbouw goed voor te bereiden op de vervolgopleiding is naast het verwerven van kennis ook het verwerven van vaardigheden belangrijk. Leerlingen moeten leren omgaan met de grote hoeveelheid informatie die op alle vakgebieden beschikbaar is: informatie opzoeken, selecteren, goed en kritisch lezen en toepassen is bij bijna alle vakken een onderdeel van het examenprogramma. Daarnaast komen de vaardigheden problemen oplossen, argumenteren, onderhandelen en samenwerken aan bod.

In de bovenbouw studeren leerlingen vaker zelfstandig tijdens schooluren en krijgen ze meer eigen verantwoordelijkheid bij het plannen van de leerstof. Tijdens onderzoekuren, die als voorbereiding op het hoger onderwijs dienen, vergroten leerlingen hun vaardigheden die van belang zijn in het hoger onderwijs. Leerlingen kunnen in samenwerking met de universiteit hun profielwerkstuk maken. Aan het begin van het schooljaar krijgen alle leerlingen in de bovenbouw via het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) een overzicht van de toetsen die in het schooljaar worden afgenomen.

Keuze-uren in de bovenbouw

Dit schooljaar starten we conform de ingezette lijn ook met keuze-uren voor de leerlingen die in het vierde  leerjaar zitten. Afhankelijk van hun leerbehoefte krijgen zij de mogelijkheid tot extra ondersteuning, verrijking of verdieping op bepaalde vakken.

Het spreekt voor zich, dat in leerjaar 3 uitgebreid voorlichting wordt gegeven over de bovenbouw: profielkeuze en vakkenpakketten. De leerlingen worden door de mentoren en de loopbaanadviseur geholpen bij hun keuze en in oktober wordt een voorlichtingsavond georganiseerd. Uitgebreide informatie over vakken, profielkeuze, doorstroming en toelatingseisen wordt gedurende het schooljaar verstrekt.