Home > Lingecollege > Inspraak

Inspraak

Ouders doen mee!
We willen graag dat ouders/verzorgers betrokken zijn en blijven bij ons onderwijs.
U bent van harte uitgenodigd zitting te nemen in een van onze inspraakorganen of klankbordgroepen zoals ouderraad of ouderplatform!

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit vertegenwoordigers van ouders/verzorgers, leerlingen en medewerkers. De MR geeft het bestuur en de directie gevraagd en ongevraagd advies over schoolbrede thema’s zoals de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage. Binnen de MR hebben we verschillende geledingen over tal van onderwerpen adviesrecht of instemmingsrecht. Dit is vastgelegd in de wet op de medezeggenschap. Dat betekent dat veel zaken in de school alleen geregeld kunnen worden wanneer ze de instemming hebben van de MR.

Deelraden

Het lyceum en de mavo/beroepscollege/praktijkonderwijs hebben elk een deelmedezeggenschapsraad (DMR). Deze DMR bestaat ook uit medewerkers, ouders/verzorgers en eventueel enkele leerlingen. De leden van de deelraad worden gekozen door respectievelijk medewerkers, ouders/verzorgers en, indien van toepassing, leerlingen van de desbetreffende school. De deelraad overlegt met de directie over zaken die de scholen betreffen. Over deze zaken heeft de deelraad instemmingsrecht of adviesbevoegdheid.

Ouderraad en ouderplatform

Op het lyceum en de mavo / beroepscollege zijn een ouderraad en een ouderplatform actief. Het Praktijkonderwijs beschikt over een ouderplatform. De ouderraden zijn actief betrokken bij diverse evenementen bijvoorbeeld tijdens sportdagen en waterkampen. De ouderplatforms denken mee met de directies over bijvoorbeeld het verbeteren van het onderwijs en de communicatie tussen ouders en school.

Leerlingenraden

Per school is er een leerlingenraad. Een paar keer per jaar overlegt deze raad met een of meer afdelingsleider(s). Leerlingen kunnen zo duidelijk maken wat zij belangrijk vinden. Hierdoor krijgen leerlingen de kans om mee te denken over onderwerpen die op school spelen.