Zoeken

Home / Extra ondersteuning

Extra ondersteuning

Het kan zijn dat een leerling extra begeleiding nodig heeft. Op iedere locatie is er een zorgteam om leerlingen te helpen en om leraren te adviseren over de beste aanpak in de les. Het zorgteam wordt waar nodig bijgestaan door een schoolmaatschappelijk werkster en een schoolverpleegkundige/arts. Het zorgteam heeft regelmatig overleg met leerlingbegeleiders die, namens de mentoren, leerlingen kunnen aanmelden bij het zorgteam. Na aanmelding wordt bekeken welke specifieke hulp is gewenst. Onderstaand een overzicht van de eigen medewerkers en externe instanties die er zijn voor de extra ondersteuning.

Zorgcoördinator en orthopedagoog

De zorgcoördinator coördineert de behandeling van specifieke zorgvragen. De orthopedagoog wordt ingeschakeld bij het doen van psychologisch onderzoek en heeft een adviserende rol bij het zorgoverleg.

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt voor leerlingen die een vertrouwelijk gesprek willen in het geval van persoonlijke en/of sociale problemen die de schoolgang in de weg staan. De vertrouwenspersoon is er ook voor klachten over (seksuele) intimidatie. De vertrouwenspersoon kan bereikt worden via de mentor, de leerlingbegeleider of de zorgcoördinator.

Counseling

De counselor is een aanspreekpunt voor leerlingen die willen praten over problemen die zij ervaren. Er kunnen persoonlijke en/of sociale problemen zijn die een ontspannen en prettig verblijf op school in de weg staan. De counselor probeert de leerling te ondersteunen en samen met de leerling naar oplossingen te zoeken en problemen beheersbaar te maken. De counselor kan bereikt worden via de mentor, de leerlingbegeleider of de zorgcoördinator.

ZIT (zorg-intern-team) en ZAT (zorg-advies-team)

Wanneer er meer begeleiding nodig is, kan de leerling worden aangemeld bij het ZIT. Dit overleg bestaat uit de leerlingbegeleider, de orthopedagoog en de zorgcoördinator. Uit dit overleg volgt een advies ten aanzien van passende ondersteuning voor de leerling.
Het ZAT is een multidisciplinair team, bestaande uit begeleiders binnen de school en externe instanties zoals de leerplichtambtenaar, GGD en schoolmaatschappelijk werk. Het team adviseert over de zorg van leerlingen. Het gaat vrijwel altijd om complexe en/of meervoudige problematiek. Ouders worden altijd op de hoogte gebracht van een aanmelding.

Jeugdarts

Elke leerling wordt aan het einde van het eerste leerjaar schriftelijk uitgenodigd voor een periodiek geneeskundig onderzoek. Dit onderzoek door de jeugdarts vindt op school plaats. Het onderzoek is een vervolg op de onderzoeken uit de basisschoolperiode. Leerlingen uit andere leerjaren en/of ouders/verzorgers kunnen een afspraak maken met onze jeugdarts (Karin Snippe) via tel. 0344-698700. Bij (langdurig) verzuim kan op verzoek van ons of de leerplichtambtenaar de leerling uitgenodigd worden bij de jeugdarts. Hiervan worden ouders/ verzorgers altijd op de hoogte gebracht.
Er zijn daarnaast twee schoolverpleegkundigen aanwezig die leerlingen kunnen helpen bij allerlei problematiek. De jeugdarts en jeugdverpleegkundige van GGD Gelderland-Zuid helpen mee om jongeren gezond te houden. Zij doen onderzoek, geven advies en wijzen de weg naar goede hulp, als dit nodig is. De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) beantwoordt vragen va leerlingen en ouders op het gebied van ontwikkeling, gezondheid en opvoeding. Indien gewenst dan kunt een afspraak maken. Dit kan via 088-144 71 11 (bereikbaar op werkdagen van 08.00 – 12.00 en van 12.30 – 16.30 uur).

Diëtist

Indien gewenst is er voor leerlingen een diëtist aanwezig. Een diëtist kan het volgende voor een leerling betekenen:

  • Beantwoorden van algemene vragen over voeding;
  • Hulp bieden aan leerlingen die door de schoolverpleegkundige of schoolarts naar de diëtist zijn verwezen;
  • Leerlingen helpen met klachten die mogelijk met voeding te beïnvloeden zijn;
  • Het geven van een persoonlijk voedingsadvies;
  • Het samen zoeken naar oplossingen voor momenten waarop het moeilijk is de adviezen in praktijk te brengen.

Is de leerling jonger dan 18 jaar, dan zijn aan de gesprekken geen kosten verbonden. Voor meer informatie, kunt u bellen met 0344-631731 (diëtistenpraktijk Becks&Havers).

Schoolmaatschappelijk werk

Schoolmaatschappelijk werk ondersteunt het onderwijs bij het zo goed mogelijk laten verlopen van de ontwikkeling van de leerling. Daarnaast is de schoolmaatschappelijk werkster beschikbaar voor opvoedkundige of algemene vragen. De schoolmaatschappelijk werker is wekelijks aanwezig. De schoolmaatschappelijk werkster, mevrouw van den Eerenbeemt, kan bereikt worden per e-mail schoolmaatschappelijkwerk@stmr.nl

Leerplichtambtenaar

De leerplichtambtenaar onderhoudt intensief contact met ons verzuimbureau en het zorgteam en voert regelmatig preventieve gesprekken met leerlingen. Op onze school is eenmaal per week de leerplichtambtenaar van de gemeente Tiel aanwezig. De leerplichtambtenaar heeft tot taak om te laat komen en/of ongeoorloofd verzuim tegen te gaan en denkt mee wanneer het gaat om complexe verzuimproblematiek. Leerlingen en ouders kunnen worden opgeroepen. De leerplichtambtenaar van de gemeente Tiel kan bereikt worden via jvdboom@tiel.nl.

Externe vertrouwenspersoon

GGD Gelderland-Zuid vult voor ons de rol van externe vertrouwenspersoon in. Via het secretariaat kan contact opgenomen worden met één van de vier externe vertrouwenspersonen verbonden aan de GGD.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Organisaties, waaronder onderwijsinstellingen, die te maken kunnen krijgen met kindermishandeling en huiselijk geweld zijn wettelijk verplicht de meldcode huiselijk geweld te volgen. De meldcode beschrijft wat een professional moet doen bij vermoedens van kindermishandeling en/of huiselijk geweld. Wij hebben voor meldingen een functionaris aangesteld.

Passend onderwijs

Met de invoering van de wet passend onderwijs is de school verplicht ervoor te zorgen dat elk kind een passende onderwijsplaats krijgt. Dit geldt ook voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Meer informatie over passend onderwijs? Zie www.swvrivierenland.nl.

In het kader van deze wet bieden wij de volgende extra ondersteuning:

Studiebegeleiding
Studiebegeleiding vindt heel specifiek plaats voor leerlingen waarbij een leerprobleem is vastgesteld. Dit gebeurt in de regel aan het einde van de lesdag. Soms komt het voor dat leerlingen ook tijdens een reguliere les voor extra ondersteuning begeleid worden door één van onze studiebegeleiders.

Verzuimbegeleiding
Leerlingen die meer dan gemiddeld wegens ziekte verzuimen, kunnen worden opgeroepen voor een bezoek aan de jeugdarts of sociaalverpleegkundige. Doel van het bezoek is na te gaan welke problemen hebben geleid tot het verzuim en wat de mogelijkheden zijn om deze problemen op te lossen.

Dyslexie of Dyscalculiebegeleiding
Leerlingen met een dyslexie- of dyscalculieverklaring kunnen gebruik maken van faciliteiten als extra tijd. Daarnaast zijn hulp- en oefenprogramma’s beschikbaar. De school heeft een protocol waarin beschreven is op welke manieren ondersteuning geboden wordt.

Motorische Remedial Teaching
MRT bestaat veelal uit speelse oefenvormen die passen bij de motorische ontwikkeling van leerlingen met een motorische achterstand en richt zich op de fijne en grove motoriek.